laboratory Science of Tehran University of Medical Science
سئوالات ایمنی آزمون کارشناسی ارشد ایمنی سال 86 - 1385

 
1 - کدامیک از سایتوکاین های زیر پروتئین Stat-6 که مسئول تمایز سلول های Th2 و سویچ سلول های B به IgE است را فعال می کند؟
1) IL-4
2) IL-6
3) IL-8
4) IL-10
2 - همه موارد زیر به عنوان نقش CD55); DAF) و CD35); CR1) محسوب می شود بجز:
1) جداسازی سریع C2a از C4b
2) جداسازی سریع Bb از C3b
3) تخریب سریع C3 کانورتاز
4) تخرییب سریع C5 کانورتاز
3 - کدامیک از موارد زیر در مورد اینتگرین ها صحیح نمی باشد؟
1) بر اساس زنجیره b به زیر خانواده هایی تقسیم می شوند.
2) دو زنجیره b و a توسط پیوندهای غیر کووالان به هم متصل می شوند.
3) زنجیره b در هر زیر خانواده ثابت ولی زنجیره a متغیر است.
4) از دو رشته همسان a و b تشکیل شده اند.
4 - کدام پروستاگلاندین بر اثر تجزیه PGH2 در ریه ایجاد شده موجب انبساط و افزایش نفوذپذیری عروق و جدا شدن پلاکت ها از یکدیگر می شود؟
1) PGI2
2) PFD2
3) PGG2
4) aPGF2
5 - کدامیک از سیتوکاین های زیر جهت بقاء لنفوسیت های بکر (Naive) مورد نیازند؟
1) IL-2
2) IL-4
3) IL-7
4) IL-15
6 - با چه روشی می توان ژن های کدکننده TCR در سلول های T بالغ را Knocked out (حذف) کرد؟
1) روش Cre-Lox
2) Targeted Point Mutation
3) روش TUNNEL
4) RT-PCR
7 - کدامیک از سلول های زیر مهمترین نقش را در ارائه آنتی ژن به لنفوسیت های B بر عهده دارند؟
1) Interdigitating Dendritic cells
2) Follicular Dendritic cells
3) Macrophages
4) B Lymphocytes
8 - کدامیک از مارکرهای زیر در شناسایی Lymphoid Dendritic cells از Myeloid Dendritic cells به کار می رود؟
1) CD8a
2) Sca-1
3) CD9
4) D16b
9 - کدامیک از تغییرات زیر به هنگام تبدیل یک سلول T Naive به یک سلول افکتور روی می دهد؟
1) افزایش بروز L-Selectin
2) کاهش بروز E-Selectin
3) افزایش بروز CD44
4) افزایش بروز CCR7
10 - در مهار سلول های B کدامیک از کلاس های ایمونوگلوبولینی نقش مهمتری دارند؟
1) IgA
2) IgE
3) IgG
4) IgM
11 - نقش یوبیکوئیتین در پردازش پروتئین های سیتوزولی چیست؟
1) چین های پروتئین ها را قبل از ورود به پروتئازوم از هم باز می کند.
2) موجب تجزیه پروتئین ها به پپتیدهایی می شود که مناسب اتصال با شکاف MHC-I هستند.
3) پپتیدهای آنتی ژن را به درون رتیکولوم آندوپلاسمیک حمل می کند.
4) Invarient chain را از داخل شکاف MHC-II خارج می کند.
12 - کدام گزینه در مورد سلول های NK اشتباه است؟
1) در اثر IL-2 فعال می شوند.
2) در پاسخ ایمنی از نوع ADCC مشارکت دارند.
3) عمل کشندگی آنها محدود به MHC است.
4) در سطح خود، مولکول CD16 را دارند.
13 - عملکرد اصلی CD6 چیست؟
1) موجب اتصال لنفوسیت های Th به سلول آلوده به ویروس می شود.
2) موجب اتصال لنفوسیت های T به سلول های اپی تلیال در تیموس می شود.
3) به عنوان Co-Receptor در سطح لنفوسیت های B ایفای نقش می کند.
4) ساختمان و عملی شبیه به CD1 دارد.
14 - برای فعال شدن لنفوسیت های B توسط لنفوسیت T همکاری کلیه مولکول های زیر لازم است، بجز:
1) اتصال CD40 در سطح لنفوسیت B با CD40 Ligand در سطح لنفوسیت T
2) اتصال B7 در سطح لنفوسیت B با CD28 در سطح لنفوسیت T
3) اتصال ICAM-1 در سطح لنفوسیت B با LFA1 در سطح لنفوسیت T
4) اتصال VCAM-1 در سطح لنفوسیت B با ICAM-1 در سطح لنفوسیت T
15 - علت بروز بیماری گرانولوماتوز مزمن چیست؟
1) کاهش فاکتور 3 سیستم کمپلمان
2) کاهش برخی از انواع ایمونوگلوبولین ها
3) عدم کارآیی نوتروفیل ها در کشتن باکتری های بلعیده شده
4) نقص در کموتاکسی
16 - کدامیک از میتوژن های زیر به طور مستقیم و بدون نیاز به کمک سلول های T، موجب تحریک سلول های B می شوند؟
1) Pokeweed mitogen
2) Staphylococcal protein A
3) Phytohemagglutinin
4) Concanavalin A
17 - از رنگ Nitro Blue Tetrazolium در بررسی کدامیک از عملکردهای نوتروفیل استفاده می شود؟
1) دگرانولاسیون
2) قدرت بلع سلول ها
3) کشتن درون سلولی
4) کموتاکسی
18 - کدامیک از سیتوکین ها نقش مهمی را در مراحل اولیه تکامل لنفوسیت های T و B بازی می کنند؟
1) اینترفرون گاما
2) IL-8
3) IL-7
4) IL-13
19 - همه موارد زیر در مورد LFA1 صحیح است، بجز:
1) دارای سه نوع لیگاند از نوع ICAM می باشد.
2) موجب اتصال سلول T به APC می باشد.
3) مهم ترین اینتگرین b1 می باشد.
4) روی بسیاری از سلول های خون ساز وجود دارد.
20 - با انتخاب گزینه مناسب محل استقرار سلول های (Folicular Dendritic Cells (FDC را در گره لنفاوی مشخص کنید؟
1) Mantle zone
2) Marginal Zone
3) Germinal Center
4) Corticomedulary Junction
21 - شبکه عروقی (High Endotelial Venules (HEV در همه بافت های لنفاوی یافت می شود ، بجز:
1) Lymph Node
2) Peyer's Patch
3) Spleen
4) Tonsils
22 - کدامیک از گیرنده های کموکاینی زیر موجب تجمع لنفوسیت های T Naive و سلول های دندریتیک در پاراکورتکس گره لنفاوی می شود؟
1) CXCR4
2) CCR2
3) CCR7
4) CCR1
23 - کدامیک از لوکوس های HLA دارای فراوانی آللی بیشتری است؟
1) HLA-A
2) HLA- B
3) HLA-DP
4) H LA-DQ
24 - شکاف MHC کلاس I از ترکیب کدام دومین های مولکول تشکیل می شود؟
1) a1 -a2
2) a2 - a3
3) a1 - b2M
4) a2 -b2M
25 - بیان مولکول MHC کلاس I توسط کدام سایتوکاین افزایش می یابد؟
1) IL-4
2) IL-15
3) IFN-g
4) TNF-a
26 - با انتخاب گزینه درست مولکول و سیتوکاین مهاری پاسخ ایمنی را مشخص کنید؟
1) IFN-g/CD28
2) TGF-b/CTLA-4
3) TNF-a/CD25
4) IL-4/CD16
27 - فرم سیتوپلاسمیک زنجیره مو (m) در کدامیک از مراحل تکوینی سلول B برای اولین بار ظاهر می شود؟
1) Pro-B cell
2) Pre-B cell
3) Immature-B cell
4) Centrocyte
28 - با کدامیک از نشانگرهای سطحی (Surface Marker) می توان لنفوسیت های B را شناسایی نمود؟
1) CD56
2) CD20
3) CD8
4) CD1
29 - همه سلول های زیر در زمره سلول های عرضه کننده آنتي­ژن (APC) محسوب می شوند، بجز:
1) سلول کوپفر
2) سلول دندریتیک
3) لنفوسیت B
4) سلول NK
30 - کدامیک از مولکول های زیر در ارائه آنتی ژن های فسفولیپیدی به لنفوسیت های T از نوع گاما - دلتا مشارکت دارد؟
1) CD1
2) CD3
3) HLA-I
4) HLA-II
31 - همه ویژگی های زیر در مورد مولکول TCR صحیح است بجز:
1) هر زنجیره مولکولی TCR دارای یک دومین ثابت و یک دومین متغیر است.
2) این مولکول دارای دو جایگاه برای اتصال به آنتی ژن است.
3) این مولکول با آنتی ژن، کمپلکس محلول تشکیل نمی دهد.
4) این مولکول فاقد بخش Fc می باشد.
32 - در مورد مولکول های MHC تمامی عبارات زیر صحیح است، بجز:
1) هر مولکول MHC در هر بار توانایی عرضه یک پپتید را دارد.
2) هر مولکول MHC فقط به عرضه یک پپتید مشخص اختصاص دارد.
3) مولکول های MHC کلاس دو قادر به عرضه پپتیدهای مشتق از میکرب های داخل سلولی هستند.
4) مولکول های MHC کلاس یک بر روی همه سلول های هسته دار بروز می یابند.
33 - در تعویض کلاس آنتی بادی ها (Isotype Switching) کدام ناحیه از آنتی بادی تعویض می شود.
1) ناحیه ثابت زنجیره سبک
2) ناحیه متغیر زنجیره سبک
3) ناحیه ثابت زنجیره سنگین
4) ناحیه متغیر زنجیره سنگین
34 - کدامیک از سلول های زیر Perforin تولید می کنند؟
1) پلاسماسل ها
2) سلول های NK
3) ماست سل ها
4) لنفوسیت های B
35 - نخستین سیگنال برای فعال شدن سلول های T کدامیک از موارد زیر است؟
1) کمپلکس پپتید-MHC
2) سیتوکاین IL-2
3) مولکول CD28
4) مولکول های اینتگرینی
36 - فعال شدن لنفوسیت ها بوسیله آنتی ژن های مربوطه در همه ارگان های زیر انجام می شود، بجز:
1) گره های لنفاوی
2) طحال
3) تیموس
4) روده بزرگ
37 - تمام موارد زیر مثال هایی از تیپ II واکنش ازدیاد حساسیت هستند، بجز:
1) واکنش های انتقال خون
2) بیماری همولیتیک نوزادان
3) ترومبوسیتوپنی خودایمنی
4) بیماری سرم
38 - کدامیک از اجزای زیر مولکول C4 را به C4a و C4b تبدیل می کند؟
1) C1q
2) C1s
3) C1s
4) C3
39 - کدامیک از یون های زیر برای باند شدن C4b به C2 ضروری است؟
1) ++Ca
2) ++Mg
3) +++Fe
4) ++Zn
40 - کدامیک از مارکر های زیر گیرنده LPS می باشد؟
1) CD3
2) CD10
3) CD14
4) CD23
41 - خانم خانه داری به حساسیت تماسی مبتلا شده است. برای تشخیص، کدامیک از تست های زیر را پیشنهاد می کنید؟
1) Prick Test
2) Patch Test
3) تعیین میزان IgE توتال سرم
4) ELISA
42 - جوان 28 ساله ای در داخل هواپیما به دنبال خوردن بادام زمینی دچار شوک آنافیلاکسی می شود. سلول موثر (Effector Cell) در این پدیده عبارت است از :
1) نوتروفیل ها
2) بازوفیل ها
3) پلاکت ها
4) NK سل ها
43 - با انتخاب گزینه درست مکانیسم ایجاد GVHD را مشخص کنید؟
1) فعال شدن سلول های B و تولید آلو آنتی بادی
2) تحریک سلول های بیگانه خوار تک هسته ای و تولید رادیکال آزاد.
3) فعال شدن لنفوسیت های T و تولید سیتوکاین
4) فعال شدن نوتروفیل ها با تولید پرفورین
44 - کدامیک از سلول های زیر در بی پاسخی سیستم ایمنی علیه ساختارهای آنتی ژنی تومور موثر است؟
1) لنفوسیت های Th1
2) لنفوسیت های Th2
3) لنفوسیت های تنظیمی
4) لنفوسیت های NKT
45 - کدامیک از سیتوکاین های زیر در بیماران مبتلا به آسم و آلرژی افزایش می یابد؟
1) IL-2
2) IL-5
3) IL-12
4) IL-17
46 - همه موارد زیر در حفاظت جنین در مقابل پاسخ ایمنی مادر دخالت دارد، بجز:
1) بیان HLA-G در سطح تروفوبلاست
2) ترشح IL-10
3) غیرفعال شدن سلول های NK
4) فعال شدن لنفوسیت های Th1
47 - همه موارد زیر در خصوص بیماری سرم (Serum Sickness) صحیح است، بجز:
1) کاهش میزان کمپلمان سرم در زمان بروز علائم بالینی
2) افزایش میزان کمپلکس های ایمنی در زمان بروز علائم بالینی
3) قابلیت اندازه گیری آنتی بادی آزاد (Free Antibody) در زمان اتمام علائم بالینی
4) مشاهده علائم بالینی با شروع تولید کمپلکس های ایمنی
48 - عاملی که سلول های NK را از لنفوسیت های CTL متمایز می کند، کدام مورد زیر است؟
1) فاگوسیت کردن باکتری ها است
2) قدرت کشتن سلول های فاقد MHC کلاسیک
3) عرضه آنتی ژن به لنفوسیت های T
4) کمک به لنفوسیت های B
49 - کدام گزینه در مورد لنفوسیت های Th2 صحیح است؟
1) آنتی ژن های غشایی CD8 دارند.
2) فاقد CD3 غشایی هستند.
3) سیتوکاین های محرک تولید آنتی بادی ترشح می کنند.
4) به جای تیموس در عقده های لنفاوی بالغ می شوند.
50 - کدام گزینه در ارتباط با آنتی بیوتیک پروتئین ها صحیح است؟
1) به صورت طیف وسیع علیه میکروارگانیسم ها عمل می کنند.
2) کاملاً شبیه آنتی بیوتیک های سنتتیک عمل می کنند.
3) تعدادی از آنها به صورت طیف محدود عمل می کنند.
4) فقط علیه باکتری های گرم مثبت عمل می کنند
51 - اتو آنتی بادی غالب در بیماری SLE کدام است؟
1) آنتی بادی ضد آنزیم های سیتوپلاسمی
2) آنتی بادی ضد سلول های گلومرولی کلیه ها
3) آنتی بادی ضد اجزای هسته ای
4) آنتی بادی ضد سلول های اندوتلیال عروق
52 - کدام یک از اتو آنتی بادی های زیر به طور اختصاصی در بیماری SLE دیده می شود؟
1) anti-dsDNA
2) anti-Ro
3) anti-La
4) anti-SSa
53 - تجویز داخل وریدی تمامی موارد زیر به انسان می تواند منجر به بروز بیماری سرم شود، بجز:
1) مونوکلونال آنتی بادی موشی
2) استرپتوکیناز
3) سرم اسب
4) گروه خونی A به فرد دارای گروه خونی B
54 - تمامی موارد زیر در خصوص هر دو نوع واکنش های تیپ دو و سه ازدیاد حساسیت صحیح است، بجز:
1) جلب لکوسیت ها توسط کمپلمان
2) فعال شدن لوکوسیت ها از طریق FcR
3) تخریب بافتی توسط آنزیم های نوتروفیلی
4) اختلال در عملکرد سلولی به واسطه آنتی بادی ضد گیرنده هورمونی
55 - کدامیک از اعمال اجرایی آنتی بادی بدون نیاز به ایمنی غیر اختصاصی انجام می شود؟
1) اپسونیزاسیون
2) ADCC
3) فیکساسیون کمپلمان
4) نوترالیزاسیون
56 - دیابت وابسته به انسولین (IDDM) در نتیجه کدام تیپ از واکنش های ازدیاد حساسیت شکل می گیرد؟
1) یک
2) دو
3) سه
4) چهار
57 - استفاده از کدامیک از سیتوکاین های زیر را جهت درمان بیماری های التهابی روده (Inflammatory Bowel Disease) پیشنهاد می کنید؟
1) TNF-a
2) IFN-g
3) IL-10
4) IL-13
58 - کدامیک از مشخصات زیر مربوط به سلول های (T Regulatory) می باشد؟
1) +CD4+/CD25
2) +CD4+/CD44
3) +CD8+/CTLA-4
4) CD8+/FoxP3
59 - لنفوسیت های T سیتوتوکسیک سلول های هدف خود را از طریق کدام یک از موارد زیر می کشند؟
1) کمپلمان و پروتئین های فاز حاد
2) گیرنده های لنفوسیت T
3) آنتی بادی و کمپلمان از طریق پدیده ADCC
4) پروتئین های Pore-forming و پروتئازها
60 - کدامیک از سیتوکاین های زیر در سویچ IgA نقش غالب را دارند؟
1) IL-10
2) IL-13
3) TGF-b
4) IL-4
+ نوشته شده در  سه شنبه بیستم آذر 1386ساعت 1:58  توسط دانشجویان علوم آزمایشگاهی دانشگاه تهران  | 

                                                                                                  

 

                                     دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  تهران

 

                                برنامه امتحانات پایان دوره ترم اول کارشناسی علوم آزمایشگاهی

 

ساعت

 

 

ایام هفته

 

 

۸/۳۰ 

 

 

۱۰ 

 

 

۱۳/۳۰

 

شنبه

۸۶/۱۰/۱۵

 

-

 

-

 

 

اندیشه اسلامی

 

دو شنبه

 

۸۶/۱۰/۱۷

 

 

فیزیک حیاتی

 

 

-

 

 

-

 

سه شنبه

 

۸۶/۱۰/۱۸

 

 

-

 

 

اصول فنی

 

 

-

 

شنبه

 

۸۶/۱۰/۲۲

 

 

دوشنبه

۸۶/۱۰/۲۴

 

 

 

چهارشنبه

۸۶/۱۰/۲۶

 

 

یکشنبه

۸۶/۱۰/۳۰

 

 

سه شنبه

۸۶/۱۱/۲

 

 

   چهار شنبه

   ۸۶/۱۱/۳

 

 

بیوشیمی

 

 

 

ویروس شناسی

 

 

 

 

            -

 

 

 

-

 

 

 

قارچ شناسی

 

 

 

-

 

 

-

 

 

           -

                         

 

 

 

آمار حیاتی

 

 

 

 

          -

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

-

 

 


-

 

 

 


          -

 

 

        انگلیسی

 

 

 


         

 

بهداشت عمومی

 

+ نوشته شده در  یکشنبه هجدهم آذر 1386ساعت 1:10  توسط دانشجویان علوم آزمایشگاهی دانشگاه تهران  | 

راستش خيلي خوب مي شه حالا كه در روز دانشجو هستيم كمي به كلمه دانشجو فكر كنيم و ببينيم چقدر به اين عبارت نزديك هستيم.با خودمون حساب كنيم ببينيم آيا واقعا توانستيم حق اين كلمه رو ادا كنيم.بشينيم و با خودمون بگيم كه آيا در اخلاق و معنويت هم به مدارجي رسيديم. آيا انسانيت هم در وجود ما در حال پيشرفت و ترقيه يا فقط اومديم واحد پاس كنيم و بريم

 

خيلي خوب مي شه اگه تو اين روزها يه كمي به خودمون برگرديم و به اون رسالتي كه بخاطرش به دانشگاه اومديم فكر كنيم. از حاشيه ها دور بشيم و به همه چيز با نگاه علمي نگاه كنيم

 

خيلي خوب ميشه اگه به جاي اينكه به كار آيندمون فكر كنيم به وضع جامعمون نگاه كنيم. جامعه اي  كه به انسان هاي با سواد و با فرهنگ احتياج داره. جامعه اي كه تشنه عدالت و از خود گذشتگيه

 

خيلي خوب ميشه اگه كمي به تاريخ  گذشتمون فكر كنيم و تمدن چند هزار سالمون رو با فرهنگ امروزمون مقايسه كنيم و ببينيم چقدر در سرفرازي نام ايران نقش داشتيم

 

خيلي خوب ميشه اگه به خودمون اعتماد كنيم و مطمئن باشيم كه اگر بخواهيم ميتوانيم

 

خيلي خوب ميشه اگه تو هر كاري خدا رو فراموش نكنيم و يادمون باشه كه هميشه يه نفر بالاي سرمون نظاره گر اعمالمونه

 

خيلي خوب ميشه اگه..............!!!!؟؟

 

هميشه سلامت و تندرست باشيد

+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم آذر 1386ساعت 1:17  توسط دانشجویان علوم آزمایشگاهی دانشگاه تهران  | 

كاروان رفت و تو در خواب و بيابان در پيش     ره روي ره ز كه پرسي چه كني چون باشي

 

در ره منزل ليلي كه خطر هاست در آن            شرط اول قدم آنست كه مجنون باشي

 

بدينوسيله فرا رسيدن 16 آذر روز دانشجو- روز آزادي انديشه- روز عدالت و روز پيشروي كاروان علم و هنررا به تمامي دانشجويان كشور مخصوصا هم كلاسي هاي عزيزم تبريك عرض مي نمايم.

براي تمامي شما عزيزان آرزوي سلامتي سعادت و خوشبختي مي كنم

 

جواد سلطاني

+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم آذر 1386ساعت 1:17  توسط دانشجویان علوم آزمایشگاهی دانشگاه تهران  | 

با عرض سلام خدمت تمامي بازديدكنندگان وبلاگ مخصوصا هم كلاسي هاي عزيز

پيشاپيش فرا رسيدن روز دانشجو را به تمامي شما عزيزان تبريك مي گويم

اميد وارم همواره در زندگي سلامت و موفق باشيد

از اينكه با ايجاد اين وبلاگ ميتوانم به دانشجويان عزيز كمك مختصري كنم بسيار خوشحالم و اميدوارم كه بتوانم در اين كار موفق باشم

راستش براي شروع  حرفهايم مي خواهم چند تا توصيه بهداشتي براي دانشجويان كارداني داشته باشم

1: بچه ها اول-وسط و آخر همه چيز خداست پس با توكل به خدا مطمئن باشيد به هر كجا كه بخواهيد مي رسيد

2:تا آخرين لحظه اعتماد به نفستون را حفظ كنيد و به خودتون ثابت كنيد كه شما هم ميتوانيد يكي از  نفرات برتر كنكور باشيد

3:سعي كنيد كاروان علوم آزمايشگاهي را با هم حركت دهيد اگر همه درس ها رو 60% بزنيد خيلي بهتر از اينه كه مثلا دو تا درس رو 100% بزنيد ولي يه درس رو 0% بزنيد

4:سعي كنيد اول دامنه اطلاعاتي تون را افزايش بديد بعد شروع به تست زدن كنيد

5:بعضي ها با كتاب راحت ترند و بعضي ها با جزوه. تحت تاثير حرف هاي ديگران قرار نگيريد و توانايي خودتون را بسنجيد.

6:بهترين برنامه ريز خودتون هستيد پس به ديگران اجازه نديد كه براي شما تصميم بگيرند

7:به سه درس توجه خاصي داشته باشيد چون در كنكور سر نوشت ساز هستند:English-biochemistry-hematology

8:بچه ها زبان آنقدر هم ياد گرفتنش سخت نيست فقط بايد شروع كنيد

9:وقتتون رو جوري تقسيم كنيد كه تا سال بعد بتوانيد ادامه بديد. حواستون باشه يه وقت خسته نشيد و فكر نكنيد كه همه چيز رو ديگه بلد هستيد

10:آرامشتون رو حفظ كنيد و بدونيد كه شما به راحتي قبول ميشويد شما سعي كنيد و قدم هاتون رو درست برداريد حتما نتيجه ميگيريد

 

اميد واريم سال بعد شما در دانشگاه تهران سال پاييني ما باشيد       

+ نوشته شده در  دوشنبه دوازدهم آذر 1386ساعت 22:32  توسط دانشجویان علوم آزمایشگاهی دانشگاه تهران  | 

به پیش برای تغییر!

ما در روز 16 آذر باید با صدای بلند فریاد برآوریم بس است!
ما جنگ نمی خواهیم! ما سلاح هسته ای نمی خواهیم! ما آپارتاید جنسی را نمی پذیریم!
ما خواهان یک زندگی انسانی هستیم! خواست ما چیز زیادی نیست! غیر قابل دسترس نیست! ما می خواهیم با دست خود و در کنار یکدیگر جهانی آباد و آزاد و بر پایه ی ارزش های انسانی را بنا کنیم!
جامعه بدون جنگ!
جامعه بدون فقر!
جامعه بدون تحریم!
جامعه بدون تبعیض نژادی!
جامعه بدون تبعیض جنسي!
جامعه بدون سرکوب!
جامعه بدون اعدام!
جامعه بدون سلاح کشتار جمعی ...!
جامعه آزاد!
جامعه با زندگی انسانی برای همه!


http://16azar86.blogfa.com

+ نوشته شده در  دوشنبه دوازدهم آذر 1386ساعت 22:29  توسط دانشجویان علوم آزمایشگاهی دانشگاه تهران  | 

منابع ارشد علوم آزمایشگاهی

 رشته هماتولوژی (خون شناسی)

 

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی – معاونت آموزشی  وامور دانشگاهی

راهنمای منابع آزمون ورودی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه پزشکی - رشته هماتولوژی

 (خون شناسی) 83 - 82

 

 

 

 

 

 

 

 

هماتولوژی

 

 ( خون شناسی )

دروس مربوطه

نام مراجع معرفی شده

مولف ومترجمین

 

 

 

خون شناسی

Essential Hematology

Hoffbrand

 

 

Clinical Diagnosis

Davidson&Henry

 

 

Practical Hematology

Dacie

 

 

Text Book of  Banking

and Transfusion Medicine

 

Sally.V.Rudmann

 

 

 

بیوشیمی

Harpers Biochemistry

Harper

 

 

Principles of Biochemistry

Lehninger

 

 

Text Book of  Biochemistry

Devlin

 

 

ایمنی شناسی

Immunology

Roitt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ایمنولوژی

 

 

 

 

 

 

 

ایمنی شناسی

 

 

 

ایمنی شناسی

ایمنولوژی

ایمنولوژی

ایوان رویت

محمد وجگانی

اصول وتفسیرآزمایش های سرولوژی بالینی

دکتر پرو.یز پاکزاد

Medical immunology

Stites et al

Cellular&  Molecular Immunology

یا ترجمه فارسی آن   

ABUL. K ABASS ET AL

بیوشمی عمومی

TEXT BOOK OF BIOCHEMISTERY

استفاده ارکتب فارسی....

DEVLIN

STRYER

بیولوژی سلولی مولکولی

بیولوژی سلولی مولکولی (کتاب بر گزیده زیست شناسی هفدهمین دوره کتاب ...

دکتر احمد مجد – دکتر محمد سید محمد علی شریعت زاده

بیولوژی سلولی مولکولی

دکتر رسول صالحی

Molecular cell biology

H.LODISH وهمکاران

میکروبشناسی

Microbiology

WALKER &et al

Microbiology

Jawetz&et al

Zinsser Microbiology

Joklike&et al

Diagnostic Microbiology

Finegulld(baily&scott)

+ نوشته شده در  شنبه دهم آذر 1386ساعت 22:52  توسط دانشجویان علوم آزمایشگاهی دانشگاه تهران  | 

+ نوشته شده در  جمعه نهم آذر 1386ساعت 1:30  توسط دانشجویان علوم آزمایشگاهی دانشگاه تهران  | 

هليكوباكترپيلوري باسيل گرم منفي، ميكروآئروفيليك (باكتري هايي كه اكسيژن را به عنوان گيرنده نهايي الكترون نياز دارند و در شرايط بي هوازي به مقدار خيلي كمي رشد مي كنند.) و مارپيچي بوده و با داشتن چند تاژك در يك قطب حركت فعالي دارد.

 

پاتوژنز و يافته هاي كلينيكي:

هليكوباكتر پيلوري به عنوان عامل بعضي از فرم هاي مشخص گاستريت مزمن شناخته شده است. بين اين باكتري با زخم معده، زخم اثني عشر، التهاب معده و سرطان معده نيز ارتباطي وجود دارد. اين باكتري در لايه عمقي موكوس پوشاننده سلول هاي اپي تليال (PH:6-7) و در بين لايه موكوسي و سلول هاي اپي تليال معدي رشد مي كند و تشكيل كلوني مي دهد ولي به مخاط تهاجم نمي كند.

اندوسكوپي ممكن است تغييرات اندكي را نشان دهد و يا ممكن است طبيعي باشد. تغييرات هيستولوژيك با كشت مثبت هليكوباكتر پيلوري انطباق دارد و شدت تغييرات بافتي در كل، با تعداد ارگانيزم ها هماهنگي نشان مي دهد.

هليكوباكتر پيلوري پروتئازي توليد مي كند كهPH  مخاط معده را تعديل مي كند و از انتشار بيشتر اسيد در مخاط جلوگيري مي كند و با اين عمل باعث تنظيم PH  براي رشد خود مي شود.

   اين ارگانيزم، آنزيم اوره آز فعال قوي توليد كرده و از تجزيه اوره، آمونياك و گازكربنيك حاصل   مي شود و آمونياك توليد شده به طور مستقيم به سلول ها آسيب مي رساند و همچنين توكسين ها و ليپوپلي ساكاريد توليد شده توسط اين باكتري،   مي تواند به سلول هاي مخاطي آسيب برساند.

 

تشخيص آزمايشگاهي:

الف ـ نمونه: نمونه هاي حاصل از بيوپسي معده را مي توان براي آزمايش بافتي يا خُرد شده آن را در سرم فيزيولوژي جهت كشت بكار برد. خون به منظور تعيين ميزان آنتي بادي برداشت مي شود.

 

ب ـ تهيه اسمير: التهاب معده و عفونت با هليكو باكترپيلوري را مي توان با برداشت نمونه از بافت شناسايي كرد. بدين ترتيب كه بيوپسي از معده تهيه كرده و با رنگ آميزي معمولي مي توان التهاب معده را مشخص كرد و رنگ آميزي با گيمسا يا نقره معمولاً ارگانيزم هاي مارپيچي را

نشان مي دهد.

 

پ ـ كشت : در كشت بيوپسي هاي معده، اين ارگانيزم ها رشد مي كنند ولي كشت ترشحات معده معمولاً منفي خواهد بود. اين باكتري ها در مدت   6 3 روز در دماي 37 درجه سانتي گراد و در شرايط ميكروآئروفيليك رشد و كلوني هاي شفافي با قطر حدود 2-1 میلیمتر ايجاد مي كنند.

 

ت- آنتي بادي: چندين آزمايش براي مشاهده آنتي بادي هاي اختصاصي در سرم وجود دارد.  آنتي بادي ها حتي بعد از ريشه كن شدن       هليكو باكتر پيلوري در بدن باقي مي مانند و نقش تست هاي آنتي بادي در تشخيص عفونت فعال يا بعد از درمان محدود است.

 

تست Anti H.pylori با استفاده از نوارهاي مخصوص و با روش كروماتوگرافي برروي سرم بيمار انجام مي گيرد.

 

ث ـ تست هاي اختصاصي : ماده بيوپسي حاصل از التهاب معده را مي توان درون محيط كشت اوره همراه با معرف فنول قرار داد. اگر  هليكو باكتر پيلوري موجود باشد، اوره آز به سرعت اوره را تجزيه كرده و با تغيير PH ، تغيير رنگ در محيط كشت ظاهر مي گردد.

    در بدن نيز مي توان فعاليت اوره آز را بررسي كرد. بدين ترتيب كه اوره نشان دار شده با كربن 13يا كربن14 به بيمار خورانده مي شود. چنانچه  هليكو باكترپيلوري وجود داشته باشد، فعاليت اوره آز موجب توليد گاز كربنيك نشان دار مي گردد كه مي توان در تنفس بيمار مشاهده نمود.

 

درمان:

 درمان با سه دارو شامل مترونيدازول و بيسموت ساب ساليسيلات به همراه  آموكسي سيلين (يا تتراسايكلين) به مدت 14 روز، معمولاً عفونت با هليكو باكتر پيلوري را در70 تا 95 درصد از بيماران ريشه كن مي كند.

 

+ نوشته شده در  جمعه نهم آذر 1386ساعت 1:26  توسط دانشجویان علوم آزمایشگاهی دانشگاه تهران  | 

كم خوني به حالتي اطلاق ميشود كه در آن تعداد سلولهاي قرمز يا ميزان هموگلوبين خون شخص كاهش يابد .هموگلوبين رنگدانه اي قرمز است كه نقش مهمي در قرمزي رنگ سلولهاي قرمز و خون دارد .اصولا اكسيژن كه براي توليد انرژي سلولها بسيار مهم است ، جهت انتقال از ريه به بافتهاي مختلف بدن با هموگلوبين تركيب ميشود .
آزمايشي بنام C.B.C در تشخيص دقيق كم خوني و شدت آن ارزش زيادي دارد ، در اين آزمايش تعداد كل سلولهاي خوني فرد توسط دستگاه مخصوصي شمارش ميشود و ميزان هموگلوبين و يك سري ايندكسهاي ديگر نيز ارزيابي مي گردد.
بيشترين تعداد سلولهاي خوني را سلولهاي قرمز تشكيل ميدهند و هر فردي ميليونها سلول قرمز را در خون خود دارد. كاهش تعداد اين سلولها را كم خوني و افزايش بيش از حد آنها را پلي سايتمي يا غليظ شدن خون مينامند.شكل سلولهاي قرمز نيز در ارزيابيهاي ميكروسكوپي حائز اهميت است و تغييرات آن ميتواند در تشخيص انواع كم خوني مورد استفاده قرار گيرد.
هماتو كريت ( يكي از ايندكسهاي اندازه گيري شده در تست C.B.C) نشانگر اينست كه چه ميزان از خون توسط سلولهاي قرمز تشكيل شده است.
يك نفر از هر پنج زن ، نيمي از زنان باردار ، و سه در صد مردان در امريكا دچار كم خوني فقر آهن هستند !!!
كم خوني ناشي از فقر آهن شايعترين نوع كم خوني است ، و اغلب بدليل خونريزيهاي آهسته و تدريجي پديد مي آيد. اين خونريزي ميتواند از طريق روده ها ( بخاطر بيماريهاي مخاطي و زخمهاي معده و اثني عشر ، مصرف برخي داروها مثل اسپرين يا بروفن و بسياري از داروهاي ديگر ، يا حتي سرطانهاي اين سيستم ) ، ادرار( در اثر بيماريهاي مختلف ) ، يا قاعدگي ( در خانمها ) باشد.
بطور كلي كم خوني در خانمها شايعتر از آقايان است ، چرا كه با هر بار پريود ميزان قابل توجهي از خون و آهن بدن را از دست مي دهند.
علائم شايع و اصلي كم خوني عبارتند از: ضعف و بيحالي ، رنگ پريدگي پوست ، افزايش ضربان قلب ، كوتاهي نفس ، دردهائي در قفسه ي سينه ، منگي و كرختي ، اختلالات خلق و خو ، سردي دستها و پاها ، سردرد ، تحريك پذيري بيش از حد و بيحوصلگي ، عصبانيت بيمورد ، بيحالي و افسردگي و...
كم خوني را به صورتهاي مختلفي تقسيم بندي ميكنند كه از جمله ميتوان به : حاد و مزمن ، خفيف تا شديد ، و كم خوني بر اساس علت ايجاد كننده ي آن ( فقر آهن ، فقر ويتاميني ، از بين رفتن سلولهاي قرمز به دلايل مختلف مثل داروها ، سرطاني بودن آنها ،بيماريهاي مزمن مثل آرتريت روماتوئيد ، عفونتهاي مختلف ، بزرگي بيش از حد طحال و...) وغيره تقسيم بندي مي كنند و هر يك از اين حالات برخوردهاي خاص خود را مي طلبند.
تخمين زده ميشود كه فقط در ايالات متحده ي امريكا 3/4 ميليون نفر مبتلا به كم خوني وجود دارد !
بسياري از انواع كم خوني با اصلاح روشهاي تغذيه اي همچنين تامين آهن و ويتامينهاي مورد نياز مثل ويتامين ب 12، اسيد فوليك
ويتامين سي ( براي افزايش جذب آهن )، قابل اصلاحند.
گوشت ، سبزيجات با برگ سبز ، آجيل ، ميوه جات خشك شده ، لوبيا و... غني از آهنند و آب ميوه هاي انواع مركبات ، انواع سبزيجاتي كه برگهاي پهن و سبز دارند ، حبوبات ، و.... آكنده از ويتامينها و اسيد فوليك هستند .
مصرف آهن خصوصا در اطفال ، زنان باردار و زناني كه خونريزيهاي ماهيانه ي آنان زياد تر از حد معمول است بسيار مفيد خواهد بود .
در برخي شرايط ، پزشكان مبادرت به تجويز مكملهاي حاوي آهن ميكنند تا نقص موجود را برطرف سازند ، اما اگر كم خوني فقر اهن وجود نداشته باشد ،

[ مشاهده لینک فقط برای کاربران ثبت نامی قابل نمایش میباشد ]

براي احتياجات روز مره ي بدن كفايت مي كنند.
افزايش بيش از حد آهن در بدن ميتواند عواقب وخيمي براي بدن بهمراه داشته باشد.
به اين خاطر استفاده ي روتين از داروهاي حاوي آهن را براي درمان خستگي زودرس ، به شما پيشنهاد نمي كنيم مگر اينكه آزمايشات و بررسي هاي باليني ، لزوم مصرف آن را تائيد كنند.
كم خوني ناشي از كمبود ويتامين ب12
كم خوني ناشي از كمبود ويتامين ب12 را اصطلاحا آنمي پرنيشيوز مي نامند و توسط كم خوني ، و گلبولهاي سفيد بزرگتر از حد طبيعي مشخص مي شود.
اين نوع كم خوني در اثر علل مختلف ديگري نيز پديد مي آيد كه از جمله مي توان به كمبود اسيد فوليك ، برخي بدخيمي هاي سيستم خونساز ، و گروهي از اختلالات مادرزادي ، مصرف الكل و نيز بعضي از داروهائي كه در شيمي درماني استفاده مي شوند اشاره كرد.
براي پيشگيري از ايجاد اين كم خوني ميتوان از ويتامين ب12 و اسيد فوليك استفاده كرد.
علائم و نشانه هاي كم خوني فقر ويتامين ب12:
از دست دادن اشتها ، اسهال ، كرختي و گز گز دستها و پاها ،رنگ پريدگي پوست ، احساس خستگي زودرس ،سردرد ، زخمهاي مخاطي ، و زباني ، و تغيير رنگ پوست.
معاينه ي اين بيماران ميتواند نشانگر اختلال رفلكسها و يكسري علائم عصبي ديگر باشد.
منابع ويتامين ب12 :
ويتامين ب12 در مواد غذائي حيواني مثل گوشت ، نرمتنان صدف دار ، شير ، پنير ، و تخم مرغ يافت ميشود.اغلب مردم كه ميتوانند گوشت را بعنوان يكي از اجزاي غذائي خود داشته باشند ، كمتر در معرض پيدايش كمبود اين ويتامين هستند مگر اينكه بدن آنان توانائي جذب اين ويتامين را نداشته باشد.در حالت طبيعي ، ميزان ذخيره ي ويتامين ب12 بدن تكافوي نياز بيش از يكسال بدن را ميكند ( حتي در صورتي كه اين ويتامين در طول اين مدت وارد بدن نشود !) .
ريسك كمبود ويتامين ب12 در گياه خواراني كه كاملا رژيم بدون شير، پنير،يا تخم مرغ مصرف مي كنند ، و نيز اطفالي كه از اينگونه مادران( گياهخوار خالص ) بدنيا مي آيند بيشتر از افراد عادي جامعه است و مصرف ويتامين هاي مكمل در آنها توصيه مي شود.
معمولا نقص ويتامين ب12 را با نقص اسيد فوليك ، همزمان مطرح مي كنند ، چرا كه علائم اين دو با هم مشابه بوده ودر بسياري از موارد با هم ديده مي شوند.كم خوني پرنيشيوز در حقيقت مي تواند محصول مشترك كمبود هر كدام از اين دو باشد !

[ مشاهده لینک فقط برای کاربران ثبت نامی قابل نمایش میباشد ]

در حقيقت يكي از ويتامين هاي گروه ب مي باشد ، كه براي تكامل جنين انسان نقش بسيار مهمي ايفا مي كند.بر خلاف ويتامين ب12 تنها مقدار كمي اسيد فوليك در بدن ذخيره مي شود ، بهمين خاطر ، مصرف منظم آن ( از طريق مواد خوراكي ) ضروريست .غذاهائي مثل جگر ، كليه ( قلوه )، انواع قارچ ، موز ، پرتقال ، سبزيجاتي كه برگهاي پهن دارند مثل اسفناج ، تخم مرغ ، نان گندم كامل ، لوبيا ، و شير بعنوان منابع حاوي اين ويتامين ارزشمندند.
مصرف اسيد فوليك ، قبل و در طول بارداري ، مي تواند احتمال پيدايش جنين هاي ناقص الخلقه را كاهش دهد .
کم خوني ناشي از فقر آهنکم خوني وضعيتي است که درآن ، تعداد يا اندازه گلبول هاي قرمز يا مقدار هموگلوبين موجود درخون کاهش يافته و تبادل اکسيژن و دي اکسيد کربن بين خون و سلول ها دچار اختلال مي شود . از علل ايجاد کننده کم خوني مي توان کمبودهاي
تغذيه اي ، خون ريزي ، ناهنجاري هاي ژنتيکي ، بيماريهاي مزمن يا مسموميت هاي دارويي را نام برد . منظور از کم
خوني هاي تغذيه اي ، کم خوني هايي است که در اثر دريافت کم مواد مغذي ايجاد مي شوند .
از مهم ترين مواد غذايي جهت خون سازي ، که کمبود آن در خون بدن موجب بروز کم خوني مي شود مي توان به آهن ، ويتامينB12 و اسيد فوليک اشاره کرد که از بين آنها کم خوني ناشي از فقر آهن يکي از شايع ترين نوع کم خوني تغذيه اي است .

کم خوني ناشي از فقر آهن

فقرآهن يکي از شايع ترين اختلالات تغذيه اي در کشور هاي در حال توسعه و مهمترين نوع کم خوني تغذيه اي در کودکان و زنان ، در سنين باروري است که با ايجاد گلبول هاي قرمز کوچک و کاهش ميزان هموگلوبين مشخص مي شود . اگر چه پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي کم خوني فقرآهن به صورت کمّي محاسبه نشده ولي لازم است به اين نکته توجه شود که اين بيماري سبب اتلاف منابع و مراقبت هاي بهداشتي ، کاهش بهره وري در اثرافزايش ميزان مرگ و مير ، ابتلا به بيماري در مادران و کودکان و بالاخره کاهش ظرفيت جسمي و رواني در بخش بزرگي از جامعه مي شود .
ميزان نياز به آهن

ميزان نياز به آهن براساس سن ، جنس و وضعيت فيزيولوژيکي افراد متفاوت است . مثلاً زنان باردار به علت افزايش حجم خون ، رشد جنين و جفت ، و ساير بافتها به آهن بيشتري نياز دارند . به همين دليل بيش از سايرين در معرض خطر کم خوني قرار دارند . در شير خواران - در صورت سلامت مادر- ، ميزان آهن موجود در شير مادر براي 4- 6 ماه اول زندگي کافي است ولي در مورد نوزاداني که با وزن کم متولد مي شوند ذخايرآهن کم بوده و بايد بعد از 3 ماهگي آهن اضافي به صورت قطره خوراکي خورانده شود . همچنين بستن پيش از موقع بند ناف نيز به دليل اينکه نوزاد را از يک سوم کل خونش محروم مي کند خطر فقر آهن را افزايش مي دهد .
دلايل فقر آهن

دلايل گوناگوني براي فقر آهن وجود دارد که از آن جمله مي توان به علل زير اشاره کرد :
1 – دريافت نا کافي آهنبه دليل رژيم غذايي مورد استفادهاي که در آن آهن کمي وجود دارد ، مانند بعضي از رژيم هاي گياه خواري .
2 – جذب ناکافي آهن در اثر اسهال ، کاهش ترشح اسيد معده ، مشکلات گوارشي يا تداخلات داروئي ( داروهايي مثل کلستيدامين ، سايمتيدين ، پانکراتين ، رانيتيدين و تتراسايکلين. )
3 – افزايش نياز به آهن براي افزايش حجم خون در دوران نوزادي ، نوجواني ، بارداري و شير دهي .
4 – خون ريزي زياد در دوران عادت ماهانه ، در اثر جراحات و ناشي از هموروئيد ، بيماري هاي بدخيم يا انگل ها .
کمبود آهن در مردان بزرگسال معمولاً در اثر از دست دادن خون است .
علائم کم خوني ناشي از فقر آهن

بعضي از علائم کم خوني آهن عبارتند از :
1 – رنگ پريدگي زبان و مخاط داخل لب و پلک چشم
2 – خستگي زود رس
3 – بي تفاوتي
4 – سرگيجه و سردرد
5 – خواب رفتن و سوزن سوزن شدن دست ها و پاها
6 – حالت تهوع
7 – در کم خوني هاي شديد گود شدن روي ناخن
درمان کم خوني ناشي از فقر آهن

براي درمان کم خوني چند روش وجود دارد که بهترين و کم خطرترين آنها استفاده مي شود ؛ بهترين و کم خطرترين راه استفاده از مکمل هاي خوراکي است . درمان با نمک هاي ساده آهن ، چون سولفات فرو خوراکي ، کاملاً موثر بوده و به شکل قرص ، کپسول يا مايع است که مصرف آن ها بايد تا چند ماه ادامه يابد .
چنانچه اين قرص ها با معده خالي مصرف شوند ، جذب آنها بهتر و بيشتر صورت مي گيرد ولي در اين حالت سبب تحريک معده و بروز مشکلات گوارشي خواهند شد .
عوارض گوارشي ، ناشي از مصرف آهن نظير تهوع ، دل پيچه ، سوزش قلب ، اسهال يا يبوست را مي توان به حداقل رساند ؛ به شرطي که آهن را به ميزان کم مصرف کرده و به تدريج به ميزان آن افزود تا به حد مورد نياز بدن برسد. بهتر است قرص آهن ، آخر شب قبل از خواب استفاده شود تا عوارض ناشي از آن کاهش يابد.
ويتامين Cجذب آهن را افزايش مي دهد . به همين دليل معمولاً مصرف ويتامينC به همراه آهن پيشنهاد مي گردد . البته علاوه بر درمان دارويي بايد به ميزان آهن قابل جذب در غذا نيز توجه کرد.
جذب آهن غذا ، اغلب تحت تأثير شکل آهن موجود در آن مي باشد. آهن موجود در پروتئين هاي حيواني مانند گوشت گاو، ماهي و پرندگان ( آهن هِم) بيشتر جذب مي شود در حاليکه جذب آهن پروتئين هاي گياهي مانند سبزي ها و ميوه ها ( آهن غير هم) کم تر مي باشد.
بايد توجه داشت که ويتامينCجذب آهن سبزي ها و ميوه ها( آهن غيرهم) را بيشتر مي کند. مصرف چاي همراه يا بلافاصله بعد ازغذا نيز مي تواند جذب آهن را تا 50 درصد کاهش دهد.
منابع غذايي آهن دار

منابع غذايي آهن دار عبارتند از جگر، قلوه ، گوشت قرمز، ماهي، زرده تخم مرغ ، سبزي هاي داراي برگ سبز تيره مانند جعفري ، اسفناج و حبوبات ؛ مثل عدس و لوبيا، هم چنين ميوه هاي خشک ( برگه ها) به خصوص برگه زرد آلو و دانه هاي روغني.

عوامل افزايش دهنده جذب آهن و منابع غذايي آنها

1. اسيد سيتريک و اسيد اسکوربيک ( ويتامينC) که درآلو، خربزه، ريواس، انبه، گلابي، طالبي، گل کلم، سبزي ها ، آب پرتقال، ليمو شيرين ، ليمو ترش، سيب و آناناس وجود دارند، مي توانند عوامل افزايش دهنده جذب آهن در بدن باشند-.
2. اسيد ماليک و اسيد تارتاريک که در هويج ، سيب زميني، چغندر، کدو تنبل ، گوجه فرنگي، کلم پيچ و شلغم موجود است ، سبب افزايش جذب آهن مي شود.
3. محصولات تخميري مثل سس سويا نيز در اين دسته از عوامل گنجانده مي شوند.
توصيه هاي زير را به کار بنديد :

1. استفاده از غذاهايي که غني از آهن مي باشند.
2. فاده از منابع غذايي حاوي ويتامين در هر وعده غذايي ، جهت جذب بهتر آهن ( مثل پرتقال، گريپ فروت، کوجه فرنگي، کلم، توت فرنگي، فلفل سبزو ليمو ترش)
3. اندن گوشت قرمز، ماهي يا مرغ در برنامه غذايي .
4. پرهيز از مصرف چاي و قهوه همراه يا بلافاصله بعد از غذا
5. برطرف کردن مشکلات گوارشي و يبوست
6. تصحيح عادات غذائي غلط ( مثل مصرف مواد غير خوراکي مانند خاک ، يخ )
7. مشاوره با پزشک و متخصص تغذيه جهت پيش گيري به موقع و يا بهبود کم خوني
8. استفاده از نان هايي که از خمير ورآمده تهيه شده اند
9. استفاده از خشکبار مثل توت خشک ، برگه آلو، انجير خشک و کشمش که منابع خوني از آهن هستند.
10. استفاده ازغلات و حبوبات جوانه زده .
11. شست وشو و ضد عفوني کردن سبزي هايي که استفاده مي کنيد.
12. شستن کامل دست ها با آب و صابون ، قبل از تهيه مصرف غذا و پس ازهر باراجابت مزاج .
13. مصرف روزانه يک قرص آهن از پايان ماه چهارم بارداري تا سه ماه پس از زايمان در زنان باردار.
14. مصرف قطره آهن هم زمان با شروع تغذيه تکميلي تا پايان 2 سالگي در کودکان .
 
برگرفته از :forum.niksalehi.com
+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم آذر 1386ساعت 1:4  توسط دانشجویان علوم آزمایشگاهی دانشگاه تهران  | 

 اين نوع كم خوني معمولا در اثر كمبود فوليك اسيد يا ويتامين B-12 بروز مي‌كند. اين ويتامين‌ها به بدن در سالم نگهداشتن خون يا سيستم عصبي كمك مي‌كنند. در اين نوع كم خوني، بدن گلبول‌هاي قرمز خوني توليد مي‌كند كه نمي‌توانند اكسيژن را به خوبي تحويل دهند.
قرص‌هاي مكمل حاوي فوليك اسيد مي‌توانند اين نوع كم خوني را درمان كنند. فوليك اسيد را همچنين مي‌توان از مصرف دانه‌ها و بنشن‌ها، مركبات و آب ميوه‌ها، سبوس گندم و ساير غلات، سبزيجات برگ پهن و سبز تيره، گوشت طيور، صدف و كبد به دست آورد.

گاهي اوقات ممكن است يك متخصص نتواند تشخيص دهد كه علت اين بيماري كمبود ويتامين B-12 است. اين حالت معمولا در افراد مبتلا به كم خوني وخيم بروز مي‌كند كه در حقيقت نوعي بيماري خود ايمني است. عدم دريافت ويتامين B-12 كافي مي‌تواند موجب كرخي و بي‌حسي دست‌ها و پاها، مشكلات در راه رفتن، از دست دادن حافظه و مشكلات بينايي شود. نوع درمان بستگي به عامل مولد بيماري دارد، اما به هر حال مصرف ويتامين B-12 ضروري است.
بيماري‌هاي نهفته: بيماري‌هاي خاصي وجود دارند كه مي‌توانند به توانايي بدن در توليد گلبول‌هاي قرمز خوني آسيب برسانند. براي مثال، افراد مبتلا به بيماري‌هاي كليوي به ويژه بيماراني كه دياليز مي‌شوند در معرض ابتلا به كم خوني قرار دارند. كليه‌هاي اين بيماران قادر به ترشح هورمونهاي كافي براي توليد گلبول‌هاي خوني نبوده و در هنگام دياليز نيز آهن از دست مي‌دهند.
بيماري‌هاي خوني ارثي: اگر در خانواده سابقه بيماري خوني وجود داشته باشد، احتمال ابتلا به آن در افراد ديگر نيز افزايش مي‌يابد. يكي از امراض خوني ارثي كم خوني گلبول‌هاي داسي شكل است. به جاي توليد گلبول‌هاي قرمز خوني طبيعي كه به راحتي درون رگ‌هاي خوني حركت مي‌كنند، گلبول‌هاي داسي شكل حركت سختي داشته و داراي لبه‌هاي خميده هستند. اين گلبول‌ها نمي‌توانند در رگ‌هاي خوني ظريف به آساني حركت كنند و در نتيجه مسير رسيدن خون به اعضاي بدن را مسدود مي‌كنند. بدن گلبول‌هاي قرمز داسي شكل را نابود مي‌كند، اما نمي‌تواند با سرعت كافي انواع طبيعي و سالم جديدي را توليد كند. اين امر موجب بروز كم خوني مي‌شود نوع ديگري از كم خوني ارثي تالاسمي است. تالاسمي زماني بروز مي‌كند كه بدن ژن‌هاي ويژه‌اي را از دست مي‌دهد و يا ژن‌هاي غير طبيعي مختلف از والدين به كودك ارث مي‌رسد كه به نحوه توليد هموگلوبين تاثير منفي مي‌گذارند.
كم خوني آپلاستيك: نوع نادري از كم خوني است و زماني بروز مي‌كند كه بدن به اندازه كافي گلبول قرمز توليد نمي‌كند. از آنجا كه اين امر بر گلبول‌هاي سفيد نيز تاثير مي‌گذارد، از اين خطر بالاي بروز عفونت‌ها و خونريزي‌هاي غير قابل توقف مي‌شود. اين حالت دلايل مختلفي دارد كه عبارتند از: الف - روش‌هاي درماني سرطان‌ها (پرتودرماني و شيمي درماني)
ب- قرار گرفتن در معرض مواد شيميايي سمي (مانند مواد مورد استفاده در برخي حشره‌كش‌ها، رنگ و پاك كننده‌ها و شوينده‌هاي خانگي)
پ ـ برخي داروها (مانند داروهاي مخصوص درمان روماتيسم مفصلي)
ت- بيماري‌هاي خود ايمني (مانند لوپوس)
ث - عفونت‌هاي ويروسي كه بر تراكم استخواني تاثير مي‌گذارد.
نوع درمان بستگي به ميزان حاد بودن كم خوني دارد. اين بيماري را مي‌توان با تعويض خون، مصرف دارو و يا پيوند مغز استخوان درمان كرد. كم خوني براي پيشرفت در بدن به گذر زمان احتياج دارد. در آغاز ممكن است هيچ علايمي بروز نكند و يا علايم بيماري بسيار خفيف باشد، اما با پيشرفت بيماري مي‌توان شاهد علايمي چون خستگي، ضعف، عدم توانايي در كار و تحصيل، كاهش دماي بدن، پريدگي رنگ پوست، ضربان قلب سريع، كوتاهي تنفس‌ها، درد سينه، سرگيجه، تحريك پذيري، كرخي و سردي دست‌ها و پاها و سردرد بود. تشخيص اين بيماري با انجام يك آزمايش خون امكانپذير است. در صورت مثبت بودن جواب آزمايش و ابتلا به كم خوني انجام آزمايشات ديگري نيز براي تشخيص نوع آن ضروري است. انتخاب نوع درمان كم خوني بستگي به علت بروز آن دارد. براي مثال، نحوه درمان كم خوني گلبول‌هاي داسي شكل با نحوه درمان كم خوني ناشي از رژيم غذايي فاقد آهن يا فوليك اسيد متفاوت است. از اين رو براي كشف بهترين روش معالجه بايد به متخصص مربوطه مراجعه كرد.
به روش‌هاي گوناگون مي‌توان مانع از بروز برخي انواع كم خوني شد كه مجموعه‌اي از آنها در زير آمده است؛
1- مصرف غذاهاي حاوي آهن زياد از جمله گوشت قرمز، ماهي، مرغ، تخم‌مرغ، ميوه‌هاي خشك شده، عدس و لوبيا، سبزيجات سبز برگ پهن مانند اسفناج، كلم و يا غله‌هاي حاوي آهن غني شده.
2- مصرف مواد خوراكي كه جذب آهن را در بدن افزايش مي‌دهد مانند آب پرتغال، توت فرنگي، كلم و يا ساير ميوه‌ها و سبزيجات حاوي ويتامين C.
3- خودداري از نوشيدن قهوه و چاي همراه با وعده‌هاي غذايي چرا كه اين نوشيدني‌ها جذب آهن در بدن را دشوار مي‌كند.
4- كلسيم جذب آهن را مشكل مي‌كند لذا براي به كار گرفتن بهترين روش براي مصرف كلسيم به ميزان مناسب و كافي با پزشك متخصص بايد مشورت كرد.
5- اطمينان از مصرف كافي فوليك اسيد و ويتامين B-12 در رژيم غذايي
6- مشاوره با پزشك براي خوردن قرص‌هاي مكمل آهن چرا كه مصرف اين قرص بدون مشورت با فرد متخصص صحيح نيست. اين قرص‌ها در دو نوع فروس و فريك ارايه مي‌شوند. جذب فروس در بدن بهتر صورت مي‌گيرد اما اثرات جانبي مانند تهوع، استفراغ و اسهال در پي دارد با اين حال اين اثرات جانبي را مي‌توان با كمك برخي اقدامات كاهش داد، از آن جمله اينكه ابتدا با نيمي از دوز تجويز شده شروع كرد و به تدريج آن را به دوز كامل رساند. قرص را در دوزهاي تقسيم شده مصرف كرد. قرص را همراه با غذا مصرف كرد و اگر نوعي از قرص آهن مشكلاتي ايجاد مي‌كند با متخصص مربوطه براي مصرف نوع ديگر مشورت كرد.
7- زناني كه باردار نبوده اما در سن بارداري قرار دارند بايد هر 5 تا 10 سال يكبار آزمايش كم خوني بدهند. اين امر حتي در شرايط سلامت بايد صورت گيرد. انجام اين آزمايش‌ها بايد از زمان نوجواني آغاز شود.
8- همچنين زناني كه باردار نيستند و در سن بارداري قرار دارند در صورت داشتن علايمي چون عادت ماهانه شديد و طولاني، مصرف آهن كم و يا تشخيص قبلي ابتلا به كم خوني بايد هر سال آزمايش خون بدهند. اكثر افراد از طريق يك رژيم غذايي سالم و منظم مي‌توانند از غذاهاي سرشار از آهن استفاده كنند اما برخي افراد نمي‌تواند آهن كافي بدست آورند كه مهمترين اين افراد دختران نوجوان و زنان در سن بارداري هستند كه يا در هر عادت ماهانه خون زيادي را از دست مي‌دهند يا بيش از يك بچه دارند و يا از IUD استفاده مي‌كند.
كودكان نوپا و زنان باردار نيز در اين گروه هستند. اين افراد بايد به طور دوره‌اي آزمايش كم خوني بدهند و در صورت فقر آهن حتما بايد با مشورت پزشك از مكمل‌هاي آهن استفاده كند كه نحوه درمان مشكل آنها بر عهده پزشك است

برگرفته از :forum.niksalehi.com

+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم آذر 1386ساعت 1:2  توسط دانشجویان علوم آزمایشگاهی دانشگاه تهران  | 

فوزاریوم:

اسکوپولاریوپسیس:

 آسپرژیلوس:

 آکرومونیوم:

 پنی سلیوم :

 

+ نوشته شده در  سه شنبه ششم آذر 1386ساعت 0:41  توسط دانشجویان علوم آزمایشگاهی دانشگاه تهران  | 

داروي ضد ايدز ايراني (آيمود) تعداد سلول‌هاي CD4 را نسبت به گروه کنترل، 200 تا 300 برابر افزايش مي‌دهد؛ در حالي که اين ميزان در داروي مشابه VIOID که اخيراً توسط آمريکا معرفي و تأييد شده است تنها 11 درصد است.

دکتر رامين حشمت، اپيدميولوژيست و سرپرست بخشي از مطالعات باليني، طراحي و نظارت کارآزمايي‌هاي باليني مربوط به داروي «آيمود» در گفت‌وگو با خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) واحد علوم پزشکي ايران با بيان اين که سلول‌هاي داراي شاخص CD4، سلول‌هاي کمک کننده سيستم ايمني هستند و وضعيت سيستم ايمني بيماران با تعداد اين سلول‌ها در خون، شناسايي و ارزيابي مي شود، گفت: اين ميزان افزايش سلول‌هاي CD4 در درمان‌هاي موجود از اين نوع، بي سابقه است و داروي IMOD از لحاظ ميزان اثر در ارتقاي سطح ايمني، فوق‌العاده و بي‌نظير است.

وي در ادامه، عدم عارضه جانبي اين دارو را يکي ديگر از محاسن‌ بسيار مهم آن عنوان کرد و گفت: داروي ايراني (IMOD) تاکنون به طور کامل بدون عارضه عمل کرده است در حالي که تمام درمان‌هاي موجود براي عفونت HIV و ايدز، عوارض بسيار وخيمي را به دنبال دارند و اين عوارض در برخي موارد بسيار شديد و خطرناک هستند.

دکتر حشمت، اثرات ماندگاري دارو را از ديگر مزاياي آن عنوان كرد و با اشاره به اين که درمان، سه ماهه است و پس از آن قطع مي‌شود، ادامه داد: سيستم ايمني بيماران ما بعد از گذشت حدود دو سال هنوز در سطح مطلوبي حفظ شده است؛ لذا به عفونت‌هاي مکرر که از خصوصيات بيماري ايدز است، دچار نمي‌شوند.

وي افزود: بيماران مذکور، به دليل دچار نشدن به اين عفونت‌ها، مي‌توانند از کيفيت زندگي بسيار مطلوبي برخوردار بوده و به راحتي به زندگي خويش ادامه دهند.

اين اپيدميولوژيست در خصوص نحوه توزيع داروي «آيمود» به ايسنا گفت : اين دارو در فهرست دارويي کشور ثبت شده و مجوز توزيع و مصرف دارد؛ اما با توجه به سياست جاري وزارت بهداشت در خصوص قرار دادن تمام درمانهاي مربوط به ايدز در سيستم حمايتي خود، اين دارو توسط وزارتخانه و در مراکز تحت پوشش آن به صورت رايگان توزيع خواهد شد.

دکتر حشمت، انجام مطالعات بيشتر در خصوص مکانيسم‌هاي اثر دارو، مطالعات پايه در مورد دارو، اشکال جديد دارويي و ثبت جهاني آن را از تازه‌هاي IMOD عنوان کرد و گفت: به دنبال ثبت مالکيت معنوي دارو، ارايه مقالات مربوط به آن در داخل و خارج از کشور شروع شده است.

وي با بيان اين که براي ورود دارو به بازار کشورهاي ديگر بايد مرجع ذي‌صلاح در آن کشورها که عموماً زير نظر وزارت بهداشت آن‌ها است، روندي نظير آنچه براي بررسي و تأييد يک دارو در کشور ما صورت مي گيرد را طي کنند، گفت: چنين روندي در کشورهاي مختلف در حال طي شدن است.

خبر گزاری دانشجویان ایران ( ایسنا )

+ نوشته شده در  دوشنبه پنجم آذر 1386ساعت 1:53  توسط دانشجویان علوم آزمایشگاهی دانشگاه تهران  | 

اساس کار میکروسکوپ‌های نوری
عدسی های محدب از جسمی که بین کانون ((f و مرکز (2f) آن قرار گرفته تصویری بزرگتر، حقیقی و معکوس ایجاد می‌کند. اگر این تصویر حقیقی را به کمک عدسی محدب دیگری که در فاصله معینی از عدسی اول قرار گرفته است( تصویر حقیقی در فاصله کانونی عدسی دوم) ، بزرگ کنیم، شدت بزرگنمایی چندین برابر بیشتر شده و ما یک میکروسکوپ ساخته‌ایم، در این صورت عدسی دوم تصویری بزرگتر و مجازی را ایجاد خواهد کرد.

هر میکروسکوپ از دو بخش مکانیکی و نوری ساخته شده است. بخش مکانیکی که ابزاری برای دگرگونی جایگاه نمونه است شامل صفحه قرار دادن نمونه و حرکت دهنده ها در 3 جهت، همچنین پایه، دسته و گیره ها است. اما بخش نوری شامل منبع تأمین روشنایی، کندانسور( متمرکز کننده نور) عدسی های شیئی و عدسی های چشمی است.


میکروسکوپ الکترونی
میکروسکوپ های الکترونی اندازه ای بزرگتر از میکروسکوپ های نوری معمولی دارند و قدرت بزرگنمایی آنها تا یک میلیون برابر می رسد. این میکروسکوپ ها به دو گروه تقسیم می شوند.

میکروسکوپ الکترونی گذاره(tem)
در این میکروسکوپ، با وجود این که اساس کار آن مشابه با میکروسکوپ های نوری است اما برخلاف میکروسکوپ نوری، پرتوها از بالا به پایین می‌تابند. میکروسکوپ الکترونی گذاره از یک ستون بلند ساخته شده که منبع پرتوهای الکترونی در بالای این ستون قرار گرفته اند. پرتوهای الکترونی بعد از گذر از نمونه، به یک فیلم عکاسی یا یک صفحه‌ نمایش (که از مواد فلورسانت ساخته شده) برخورد می‌کنند و موجب تشکیل تصویر می‌شوند. از آنجایی که برخی پرتوها از نمونه عبور نمی‌کنند و نقاط سیاهرنگی را بوجود می‌آرود، عکسهای میکروسکوپ الکترونی سیاه و سفیدند و رنگی نیستند. برش ها در میکروسکوپ گذاره بسیار نازکتر از میکروسکوپ نوری تهیه می شوند و تکنیک رنگ آمیزی آنها هم متفاوت است. از این میکروسکوپ می توان برای مشاهده نمونه های خیلی ریز مثل ویروسها و یا اندامک های درون سلولی به خوبی بهره گرفت.

میکروسکوپ الکترونی نگاره(sem)
این میکروسکوپ تصویر 3 بعدی از سطح نمونه در اختیار ما می‌گذارد در نتیجه می‌توانیم شکل ظاهری نمونه را با آن ببینیم. در این میکروسکوپ الکترون از جسم نمی گذرد، بلکه بر روی نمونه که با لایه‌ نازکی از فلز سنگین مثل طلا پوشیده شده برخورد می‌کند. در نتیجه‌ی این برخورد الکترونهای دیگری از سطح جسم باز تابش می‌شوند. این پرتوها به کمک دستگاهی شناسایی شده و به کمک ابزاری به نام دتکتور به تصویر سه بعدی تلوزیونی تبدیل می شوند. قدرت تفکیک میکروسکوپ نگاره از گذاره کمتر است.

میکروسکوپ های ولتاژ بالا (hvem)
این میکروسکوپ ها که برای اهداف ویژه ای کاربرد دارند، واجد بزرگ نمایی بسیار بالایی هستند. اساس کار آنها شبیه به میکروسکوپ های گذاره است. اما منبع تغذیه آنها الکتریسته با چندین میلیون ولت است.

منبع:دانشنامه رشد
+ نوشته شده در  شنبه سوم آذر 1386ساعت 23:35  توسط دانشجویان علوم آزمایشگاهی دانشگاه تهران  | 

مجموعه تصاویر کاربردی میکروب شناسی

Bacillus anthraci

b anthrasis spor

Brucella abortus

 

Clostridium botulinum

Clostridium tetani

Corynebacteri um diphtheriae

Cyanobacterium

e coli

Enterococcus faecium

Haemophilus influenzae

alobacterium

Helicobacter pylori

Lactobacillus spp

Mycobacterium tuberculosis

Salmonella typhimurium

Salmonella typhi

Yersinia pestis

Strepococcus pneumoniae

http://medlab.blogfa.com/

+ نوشته شده در  شنبه سوم آذر 1386ساعت 23:32  توسط دانشجویان علوم آزمایشگاهی دانشگاه تهران  | 

گروه خونی O :

صادق، خوشبین و پر انرژی هستند و از اعتماد به نفس بالایی برخوردارند. برای رسیدن به هدف قدرت و تحمل خوبی دارند. اگر در میانه راه به بیهوده بودن کاری که در حال انجامش هستند پی ببرند، خیلی راحت آنرا رها می کنند. درباره ی گذشته مثبت اندیشند، لذا چندان افسوس گذشته را نمی خورند.

به مسائل مادی اهمیت می دهند. آرام و باثباتند و در برابر صداقت بسیار حساسند. رک و صریح نظراتشان را بیان می کنند. می توانند از جزئیات براحتی صرفه نظر کنند. غالباً از رهبری کردن خوششان می آید و معمولاً از قدرت تمرکز خوبی برخوردارند.گروه خونی A :

محتاط در تصمیم گیری، بدبین و بسیار حساس هستند و مایلند مسائل را به دو گروه سیاه و سفید تقسیم کنند. به قوانین و استانداردهای اجتماعی بسیار اهمیت میدهند. از تحمل و صبر بالایی برای انجام کارهای فیزیکی و رقابتی برخوردارند. به آینده بسیار بدبینند و براحتی می توانند ظاهر آرامی از خودشان نشان دهند، حتی اگر عصبانی باشند. به نظرات دیگران بسیار اهمیت می دهند. اگر قلبشان بشکند، به سختی التیام می یابد. آنها بسیار مسئولند و همواره خطی بین کار و تفریح میکشند. آنها معتقدند که در مسائل دینی و اخلاقی می توان به کمال رسید. ترجیح می دهند از سرگرمی هایی بهره ببرند که از فشار عصبیشان بکاهد.گروه خونی  B

 

براحتی از دیگران دستور نمی گیرند. سریع تصمیم گیری می کنند، قابل انعطافند و چندان به قوانین اهمیت نمی دهند. به مسائل علمی و اکتشافات علاقه فراوانی دارند. چندان صبور به نظر نمی رسند و از کارهای رقابتی خوشان نمی آید. معقول و خونسردند و درعین بامزگی، بسیار خجول هستند. از بیان ایده های جدید نمیهراسند. از مورد انتقاد قرار گرفتن ترسی ندارند. از انجام کاری به مدت طولانی خسته و دلزده نمی شوند. براحتی می توانند خاطرات گذشته را فراموش کنند. خلاق و مبتکر بوده و بین کار و تفریح نمی توانند مرزی قائل شوند.
گروه خونی AB :

رومانتیک و احساساتی هستند و به شدت فعالند. در تجزیه و تحلیل مسائل بسیار ماهرند. در نقد موضوعات مختلف بسیار منصف اند. درموقع لزوم نمی توانند سریع تصمیم بگیرند. برای سخت کار کردن و صبور بودن باید سعی کنند. درباره ی گذشته بسیار حساسند و از قدرت فهم بلایی برخوردارند. چندان مسئولیت پذیر نیستند. خونسردند اما در برخورد با مسائل غیرمنتظره خیلی زود نگران می شوند. حالات روحی آنها خیلی سریع تغیر می کند. می توانند در آنِ واحد چند کار را با هم انجام دهند و از کارهای هنری بسیار خوششان می آید.

 

http://jonquil.blogfa.com/

 

+ نوشته شده در  شنبه سوم آذر 1386ساعت 23:25  توسط دانشجویان علوم آزمایشگاهی دانشگاه تهران  | 

به گزارش بخش فارسی شبكه خبري" ورلد نيوز " (World-news.org/persian ) معاون آموزشی و امور دانشجویی وزارت بهداشت گفت: از سال تحصیلی آینده رشته های كاردانی بیهوشی ، اطاق عمل ، آزمایشگاه و رادیولوژی از آموزش علوم پزشكی حذف می شود .به گزارش بخش فارسی شبكه خبري" ورلد نيوز " (World-news.org/persian ) معاون آموزشی و امور دانشجویی وزارت بهداشت گفت: از سال تحصیلی آینده رشته های كاردانی بیهوشی ، اطاق عمل ، آزمایشگاه و رادیولوژی از آموزش علوم پزشكی حذف می شود . دكترعین الهی امروز درجمع خبرنگاران افزود : طبق بخشنامه ای كه به همه دانشگاه های علوم پزشكی ابلاغ شده است ، این دانشگاه ها ازسال آینده فقط به صورت كارشناسی پیوسته در رشته های یاد شده دانشجو می پذیرند و كسانی هم كه مدرك كاردانی این رشته ها را كسب كرده اند می توانند به صورت ناپیوسته برای ادامه تحصیل در مقطع كارشناسی ارشد اقدام كنند. وی همچنین از افزایش شمار انتخاب رشته در مقطع كارشناسی ارشد در سال تحصیلی آینده خبر داد و گفت : در آزمون آینده كارشناسی ارشد ، تعداد رشته هایی كه كارشناسان می توانند انها را انتخاب و در آزمون مربوطه شركت كنند افزایش می یابد. معاون آموزشی وزارت بهداشت با بیان اینكه ظرفیت مقطع دكتری علوم پزشكی نیز با احتساب مازاد ، 60 درصد افزایش یافته است گفت :براساس بخشنامه جدید این معاونت ، همه اعضای هیئت علمی دانشگاهها از جمله مربیان و حتی پزشكان عمومی می توانند بدون محدودیت در هر رشته ای كه بخواهند در مقطع دكتری شركت كنند. وی با اشاره به اینكه پذیرش دراین مرحله از مقطع دكتری مشروط به كسب 80 درصد نمره آزمون مربوط است گفت : به این ترتیب مقطع دكتری همزمان با پزشكی یا همان md phd كه دركشورهای پیشرفته وجود دارد در ایران نیز راه اندازی می شود. دكتر عین الهی درباره گنجانیدن واحد درسی پزشكی خانواده در دروس پزشكی عمومی با توجه به گسترش طرح پزشك خانواده دركشور نیز گفت :هنوز برنامه ای در این باره در دروس دانشگاهی طراحی نشده است اما آموزش پزشكی خانواده به دانش آموختگان پزشكی درحال حاضر از طریق دوره های كوتاه مدت درمراكزآموزشی پزشكی به كمك ارائه بسته های آموزشی كه تهیه شده اند ، اجرا می شود ضمن اینكه درحال بستن قرارداد با موسسه ارتباطی سروش رسانه وابسته به سازمان صدا و سیما هستیم تا از این طریق آموزش پزشك خانواده را از طریق اینترنت نیز برقرار كنیم . وی افزود : از این طریق پزشكانی هم كه در روستاهای دوردست در حال خدمت هستند می توانند اطلاعات خود به روز رسانی كنند و به علاوه مشكلات علمی خود را از طریق پایگاه اینترنتی كه معرفی خواهد شد مطرح و پاسخ دریافت كنند.
منبع:http://www.labnews.ir/

پی نوشت: این وبلاگ مسوولیتی در مورد درست یا غلط بودن مطالبی که به صورت نقل قول بیان می گردد ندارد از توجه شما متشکریم .

+ نوشته شده در  شنبه سوم آذر 1386ساعت 23:24  توسط دانشجویان علوم آزمایشگاهی دانشگاه تهران  | img/daneshnameh_up/5/50/rizesh_1.JPGبه طور طبیعی روزانه 100-50 تار مو می‌ریزد و بیشتر از این غیر طبیعی محسوب می‌شود. عوامل موثر بر سلولهای پایه مو و یا فولیکول مو باعث ریزش مو می‌شوند.

آزمایش تایید ریزش مو

 • تست کشیدن مو: برای تایید ریزش غیر طبیعی مو و بررسی شدت آن حدود 100-50 تار مو را با انگشتان گرفته ملایم بکشید. در حالت طبیعی 5-4 تار مو کنده می‌شود. اگر بیشتر کنده شود ریزش مو غیر طبیعی است.
 • تست تریکوگرام: روش دقیق برای بررسی نوع ریزش مو بررسی ریشه 100-50 تار مو زیر میکروسکوپ می‌باشد.

-=آلوپسی یا ریزش مو از نظر انتشار به دو نوع لوکالیزه یا موضعی و ژنرالیزه یا منتشر تقسیم می‌شوند. =-

علل ریزش موی منتشر

تلوژن افلوویوم Telogen effluvium

این نوع ریزش مو از ریزش شدید موهای تلوژن از فولیکولهای در حال استراحت در پوست سر ناشی می‌شود.
 • استرسهای فیزیولوژیک و فیزیکی: خونریزیهای حاد و ناگهانی ، زایمان ، جراحی ، تصادفات و ....

 • بیماری سیستمیک: تب بالا ، کم خونی ، کم کاری یا پر کاری تیروئید ، بیماری شدید سیستمیک مثل لوپوس ، کاهش وزن.

 • اختلالات تغذیه‌ای و سوء تغذیه: فقر آهن یا روی ، رژیم سخت غذایی ، غذای کم پروتئین ، تغذیه وریدی طولانی و نامناسب (کمبود اسید آمینه‌های ضروری) ، کمبود گوگرد ، سیستئین ، متیونین ، اسیدپانتوتنیک که برای رشد مو لازم هستند، کمبود اسیدهای چرب ضروری.

 • استرسهای روحی و افسردگی

 • داروها: آنتی‌متابولیت‌ها ، ضد التهاب‌ها ، ضد تیروئید ، ایندومتاسین ، آلوپورینول ، جنتامایسین ، هپارین ، وارفاین ، پروپرانولول ، لیتیم ، ویتامین A ، قرصهای ضدحاملگی و بعضی دارو‌های دیگر.

 • فشار و کشش Traction: تل ، بیگودی ، ماساژ و سشوار شایعترین علت کم پشتی موی سر در جوانان و میانسالان خصوصا در جلوی سر می‌باشد.

آناژن افلوویوم anagen effluvium

این وضعیت در اثر مهار میتوز در سلولهای پایه موهای در حال رشد بوجود می‌آید. تنه مو در این حالت ناگهان لاغر شده و از آن قسمت می‌شکند. از علل آن داروهای شیمی درمانی ، رادیوتراپی ، مسمومیت باتالیوم (سم موش) و آرسنیک می‌باشد.

علل ریزش موی موضعی

 • ریزش موی آندروژنیک که شامل دو نوع طرح مردانه و طرح زنانه می‌باشد.
 • ریزش موی آره‌آتا یا منطقه‌ای
 • تریکوتریلومانیا
 • عفونتهای قارچی ، باکتریایی و ویروسی پوست.
 • بیماریهای پوستی مانند لوپوس دیسکوئید ، لیکن پلان فولیکولر و بدخیمی‌های پوستی
 • ریزش موی سیکاتریسیل مانند سوختگیimg/daneshnameh_up/f/ff/mardaneh_8.JPG

ریزش موی آندروژنیک طرح مردانه

ریزش موی مردانه شایعترین فرم ریزش مو است و در مردان مستعد از نظر ژنتیکی ایجاد می‌شود. ریزش موی آندروژنیک در مردان 20 تا 30 سالگی به صورت ریزش تدریجی مو عمدتا در نواحی ورتکس (کله سر) و پیشانی- گیجگاهی آغاز می‌شود. طاسی در مردان بیماری نیست ، بلکه پاسخ فیزیولوژیک ایجاد شده بوسیله هورمونهای آندروژنی در افراد مستعد از نظر ژنتیکی است.

در 46% مردان بین 50-20 سال طاسی در مناطق پیشانی و گیجگاهی اتفاق می‌افتد. فرورفتگی مثلثی شکل پیشانی- گیجگاهی بطور طبیعی در اغلب مردان جوان و زنان پس از بلوغ رخ می‌دهد. اولین نشانه‌های طاسی افزایش فرورفتگی پیشانی- گیجگاهی همراه فرورفتگی وسط فرونتال است. نتیجه آن ریزش مو در ناحیه گرد روی ورتکس می‌باشد و تراکم مو در قسمت بالای اسکالپ گاهی به سرعت کم می‌شود.

ریزش موی آندروژنیک طرح زنانه

ریزش موی منتشر ، پیشرونده و مزمن در زنان پس از سن 20 تا 30 سالگی مکررا یک شکایت مطرح شده است. این زنان معمولا دوره قاعدگی طبیعی دارند و هیچ اختلالی در معاینه بالینی ایشان بدست نمی‌آید. بررسیها نشان داده‌اند که در بعضی از اینها سطح سرمی هورمون دهیدرو - اپی آندروسترون سولفات DHEA-S که نوعی هورمون آندروژنی آدرنال است، بالاست. به همین علت ریزش موی آندروژنیک آدرنال هم می‌گویند. اغلب زنان مبتلا به ریزش موی منتشر دچار کاهش تدریجی مو در قسمت مرکزی اسکالپ (رویشگاه موی سر) با حفظ خط رویش طبیعی بدون فرورفتگی پیشانی- گیجگاهی می‌گردند.
img/daneshnameh_up/d/d4/hair_4.gif
img/daneshnameh_up/3/31/areata.JPG

ریزش موی آره‌آتا یا منطقه‌ای

از شایعترین علل ریزش مو است، ریزش ناگهانی و بدون علامت مو در یک یا چند ناحیه کاملا مشخص و معمولا گرد که اغلب در سن زیر 40 سال دیده می‌شود. ساقه مو در این بیماری به خوبی شکل نگرفته و در هنگام رسیدن به سطح می‌شکند. رشد دوباره مو در عرض 1 تا 3 ماه شروع می‌شود. ضایعه اغلب منفرد و کوچک است ، ولی ممکن است متعدد یا بزرگ باشد و یا تمام سر (آلوپسی توتالیس) و سراسر بدن (آلوپسی یونیورسالیس) را گرفتار کند.

ریزش موی تریکوتیلومانیا

کندن مو با دستکاری که به صورت تیک یا عادت آگاهانه یا ناآگاهانه و بیشتر در کودکان ، افراد سنین بلوغ و زنان دیده می‌شود. نسبت زن به مرد 2.5 به 1 است. محل مورد علاقه منطقه پیشانی- گیجگاهی است. ناحیه مبتلا حدود نامنظم و زاویه‌دار دارد و تراکم مو عموما کم شده است. اما محل درگیر هیچگاه مثل ریزش موی منطقه‌ای بدون مو نمی‌باشد. شیوع آن در اختلالات اضطرابی و افسردگی و همچنین اختلالات وسواسی بیشتر است.

بررسی آزمایشگاهی

در بیماری که با ریزش موی منتشر مراجعه کند، بر اساس شرح حال و سابقه ، اگر مشکوک به بیماری زمینه‌‌‌‌‌‌ای باشد آزمایشات از نظر کم خونی ، مشکلات تیروئید و ... انجام می‌شود. و بر اساس بقیه انواع ریزش مو آزمایشات تاییدی آنها انجام می‌شود. برای بررسی قارچ آزمایش هیدروکسید پتاسیم و برای ریزش مو‌های موضعی بدخیم ، نمونه‌ برداری از پوست سر انجام می‌شود.

در زنان با طاسی آندروزژنیک که همراه با علایم آندروژنیسم (سبوره ، آکنه ، پرمویی ، بزرگی کلیتوریس ، افزایش میل جنسی و ...) هستند باید آزمایشات هورمونی زیر انجام شود: تعیین سطح سرمی DHEA-S ، تستوسترون کل سرم ، پرولاکتین و همچنین آزمایشات تیروئید و LH,FSH تخمدان.

پیشگیری

در مورد پیشگیری از ریزش مو باید یادآور شویم که بعضی از ریزش موها که ارث در آنها تاثیر زیادی دارد، از جمله طاسی مردانه ، با هیچ روشی نمی‌توانیم جلوی ریزش مو را بطور کامل بگیریم. فقط می‌توانیم با رعایت نکات زیر پیشرفت ریزش مو را کند کنیم. کارهایی که برای پیشگیری از ریزش مو می‌توانیم انجام دهیم عبارتند از:


 • رعایت نکات بهداشتی مو ، جلوگیری از چرب شدن زیاد مو ، شستشوی صحیح مو و استفاده از شامپوهای ملایم.

 • برطرف کردن عوامل تشدید کننده ریزش مو مثل افسردگی و استرسهای روحی که تاثیر زیادی در ریزش مو دارد و یا کم خونی و ...

 • رعایت نکات تغذیه‌ای ، پرهیز از مصرف بی رویه نمک و شیرینی ، مصرف میوه‌جات و سبزیجات و پرهیز از رژیم غذایی سخت چاقی

درمان

درمان ریزش مو بر اساس علت آن می‌باشد در صورت وجود علل زمینه‌ای ، اینها باید برطرف شود. یکسری درمان کلی هم بصورت تجربی در همه موارد استفاده می‌شود از جمله قرص ویتامین E ، ویتامین ب- کمپلکس و قرصهای آهن و هماتینیک.

درمان طاسی مردانه

به صورت اختصاصی در مورد طاسی مردانه در حال حاضر محلول ماینوکسیدیل تنها درمان دارویی پذیرفته شده است. در مردانی که دارای نواحی کوچکی از ریزش موی ناکامل در ورتکس هستند، بهترین جواب را می‌دهد. اثر آن بر روی موی نواحی فرونتال و شقیقه هنوز شناخته نشده است. اثر آن به صورت کم کردن ریزش مو و حتی تحریک رویش موی جدید است. رشد مو 8 تا 12 ماه بعد واضح می‌گردد.

محلول را باید بطور مداوم استفاده کرد تا رشد مو حفظ شود. با قطع ماینوکسیدیل موهای جدید می‌ریزد. تقریبا در 3/1 اینها مو به اندازه‌ای رشد می‌کند که به اندازه کافی برای کوتاه یا شانه شدن بلند باشد. از این دارو 1 سی‌سی (15 قطره) ‌از محلول 2 درصد روی ناحیه خشک مالیده می‌شود و تا یک ساعت نباید آن ناحیه خیس شود، ماساژ هم داده نشود.

درمان ریزش موی زنانه

در صورتی که بررسیهای آزمایشگاهی طبیعی باشد، درمان مانند طاسی آندروژنیک مردانه است. با این تفاوت که در اینجا می‌توان از داروهای آنتی‌آندروژنیک سیستمیک استفاده کرد. در صورتیکه آزمایشات علت دیگری را مطرح کند، درمان علت زمینه‌ای لازم است.

درمان ریزش موی منطقه‌ای

از درمانهای مورد استفاده برای این نوع ریزش مو ، تزریق داخل ضایعه و یا تزریق وریدی استروئید ، آنترالن ، فتوکموتراپی ، آلرژنهای موضعی و ماینوکسیدیل می‌باشد.

درمان تریکوتیلوماینا

برای درمان تریکوتیلوماینا درمان اختلالات روانی همراه و روان درمانی کمک کننده است و کلومیپرامین و فلوکستین به عنوان درمان دارویی در کنترل این رفتار موثر هستند.

ارتباط ریزش مو با تغذیه

هنگامی که تغذیه فولیکول مو بطور کامل باشد، موی سالم ایجاد می‌شود ولی هنگام تغذیه ناقص این بخش ، سلولهای این ناحیه دچار سوء‌ تغذیه شده و به تدریج می‌میرند و یا وظیفه خود را به درستی انجام نمی‌دهند. کاهش نمک مصرفی ،‌ حذف یا محدود کردن مصرف اسید چرب اشباع ، کاهش مصرف آجیل ، شکلات ، غذاهای سرخ کردنی و پرادویه و مصرف فراوان آب ، سبزی و میوه تازه می‌تواند در جلوگیری از سفید شدن مو و ریزش آن ، ابتلا به شوره سر و شکنندگی مو مفید باشد.

برگرفته از دانشنامه رشد

+ نوشته شده در  شنبه سوم آذر 1386ساعت 23:14  توسط دانشجویان علوم آزمایشگاهی دانشگاه تهران  | 

لوپوس آنتی کوآگولانت یک اصطلاح اشتباهی است که امروزه خیلی از آن استفاده می شود . به دلایل زیر می توان بیان کرد که این اصطلاح اشتباه است :

۱ - فقط در افراد لوپوسی دیده نمی شود ُ ممکن است در بارداری یا در افراد مسن یا برخی بیماری های دیگر نیز مشاهده شود .

۲ - افرادی که این اختلال را دارند مستعد به تشکیل لخته هستند.

برای تشخیص آزمایشگاهی این اختلال ابتدا یک تست انعقادی به نام پی تی تی انجام می دهیم . در صورتیکه این تست طبیعی بود اختلال رد می شود . ولی اگر این تست طولانی بود مشکوک به وجود این اختلال می شویم .

برای تایید پلاسمای فرد بیمار را با پلاسمای فرد سالم مخلوط کرده و دوباره تست مذکوررا انجام می دهیم. اگر پی تی تی همچنان طولانی بود مشکوک به این می شویم که فرد در مسیر انعقادی خود مهار کننده ای دارد و این مها ر کننده احتمالا لوپوس آنتی کوآگولانت می تواند باشد.

امروزه آزمایش لوپوس آنتی کوآگولانت به صورت کیت های الایزا در اختیار است و به راحتی با آزمایشات ایمونو اسی قابل بررسی می باشد.

گاهی اوقات از تست وی  دی آر ال (ونرال دیزیز ریسرچ لابراتوری)نیز استفاده می شود . چون در بیمارانی که لوپوس آنتی کوآگولانت دارند این تست مثبت کاذب بیولوژیکی دارد.

http://www.yaabolfasl.blogfa.com/

+ نوشته شده در  شنبه سوم آذر 1386ساعت 22:57  توسط دانشجویان علوم آزمایشگاهی دانشگاه تهران  | 

هیستامین ترکیبی آلرژی‌زا است که تحت تاثیر یک آنتی ژن (آلرژن) از بعضی گلبولهای‌سفید مانند ماستوسیتها و بازوفیلها ترشح می‌شود و موجب یک‌سری از واکنشهای آلرژیک در بدن می‌شود. آنتی ‌هیستامینها ترکیبات دارویی هستند که برای کنترل حساسیتها بر‌ علیه هیستامین تجویز می‌شوند.
تصویر

دید کلی

بعضی افراد دارای تمایل آلرژیک هستند و آلرژیهای آنها (atopic) نامیده می‌شوند زیرا بر‌اثر جوابهای غیر‌معمول دستگاه ایمنی بدن بوجود می‌آیند. تمایل آلرژیک بطور ژنتیکی از والدین به کودک منتقل می‌شود و مشخصه آن وجود مقادیر زیاد آنتی ‌کورهای ایمونو‌گلوبولین E می‌باشد. یک مشخصه ویژه آنتی ‌کورهای ایمونوگلوبولین E تمایل شدید آنها برای چسبیدن به ماستوسیتها و بازوفیلها است. هر یک از این سلولها می‌توانند نیم میلیون مولکول از آنتی ‌کورهای ایمونوگلوبولین E را به‌خود جذب کنند. هنگامی که یک ماده آلرژن که دارای محلهای گیرنده متعددی می‌باشد با چندین آنتی‌کور چسبیده به ‌گلوبولهای سفید ترکیب می‌شود. این امر یک تغییر فوری در غشای سلول بوجود می‌آورد.

تعداد زیادی از ماستوسیتها و بازوفیلها پاره می‌شوند عده‌ای دیگر گرانولهای خود را بدون پاره شدن آزاد می‌کنند و نیز مواد اضافی دیگری که قبلا در گرانولها تشکیل نشده بودند را ترشح می‌کنند. بعضی از موادی که بلافاصله آزاد می‌شوند یا اندکی بعد از آن ترشح می‌شوند عبارتند از: هیستامین ، ماده شیمیو تاکسیک ائوزینوفیلی ، پروتئازها ، ماده شیمیو تاکسیک نوتروفیلی ، هپارین و فاکتورهای فعال کننده پلاکتها. این مواد موجب بروز پدیده‌هایی از قبیل اتساع رگهای خونی موضعی ، افزایش نفوذ پذیری مویرگها و انقباض عضلات صاف و ... می‌شوند. جواب بافتهای مختلف بر حسب واکنش آنتی ‌کور _ آلرژن متفاوت خواهد بود.

چگونگی ساخت و تجزیه هیستامین

هیستامین از دکربوکسیلاسیون اسید آمینه هیستیدین تشکیل می‌شود. آنزیم هیستیدین ‌دکربوکسیلاز این واکنش را در حضور کو ‌آنزیم فسفات پیریدوکسال انجام می‌دهد. هیستیدین از اسیدهای آمینه لازم و ضروری برای بدن است. منظور از ضروری بودن این است که این اسید آمینه در بدن تولید نمی‌شود و باید از طریق مواد غذایی وارد بدن شود. هیستامین بوسیله آنزیم هیستامیناز تجزیه شده و به ایمیدازول استالدئید تبدیل می‌شود و سپس بوسیله آنزیم آلدئید اکسیداز به اسید ایمیدازول استیک تبدیل شده و از طریق ادرار دفع می‌شود.

مکانیزم عمل ترشح هیستامین

پیوند آنتی ‌کور و ماده آلرژن نفوذ‌پذیری غشای ماستوسیتها را تغییر می‌دهد و به یونهای کلسیم امکان می‌دهد که از محیط برون سلولی به محیط درون سلولی راه یابند. یونهای کلسیم که وارد سلول شدند بوسیله مکانیزم نا‌معلومی عمل اگزوسیتوز را در سلول بر می‌انگیزند. بدین معنا که گرانولهای هیستامین‌دار به سطح سلول می‌رسند و با غشای پلاسمایی جوش می‌خورند و محتویات خود را به محیط برون سلولی می‌ریزند و هیستامین آزاد شده طی واکنشهایی باعث تولید حساسیت در بافت یا اندام مربوطه می‌شود.

تاثیر هیستامین

هر گاه هیستامین به گیرنده‌های اختصاصی سلولهای مختلف متصل شود التهاب موضعی ایجاد می‌کند. پاسخ التهابی که بافت ریه به هیستامین می‌دهد ممکن است بسیار شدید باشد. گذشته از اینکه هیستامین رگهای‌خونی بافتهای سطحی درون مجاری تنفسی را متسع می‌کند ترشح مایع مخاطی را در این مجاری تحریک می‌کند. هیستامین سبب انقباض ماهیچه‌های تغییر دهنده قطر نایژه‌ها و دیگر راههای عبور هوا نیز می‌شود. در نتیجه اشخاص مبتلا به تب یونجه اغلب از آبریزی بینی و مشکل نفس کشیدن و ... شکایت دارند. از اثرات دیگر هیستامین افزایش ترشح معده ، اتساع رگهای خونی اندامها ،‌ وارد شدن آسیب به بافتها بوسیله پروتئازها و ... می‌باشد.

آنتی ‌هیستامین

آنتی ‌هیستامینها (antihistamine) موادی هستند که قادر می‌باشند اثرات هیستامین را از طریقی به غیر از تولید ماده مخالف آن خنثی کنند. آنتی ‌هیستامین یعنی یکی از اجزای سازنده قرصهای ضد آلرژی برای اشغال گیرنده‌های روی غشای پلاسمایی سلولها با هیستامین رقابت می‌کند. آنتی‌ هیستامینها پاسخهای التهابی را بر ‌نمی‌انگیزند و با اشغال گیرنده‌های هیستامین ، اثرات آزار‌ دهنده آن را کاهش می‌دهند. فسفات هیستامین ماده‌ای است به فرمول c5H9N32H3PO4 که در آزمایش کار معده و کاهش حساسیت به‌هیستامین استفاده می‌شود.تصویر

واکنشهای آلرژیک

در میان انواع مختلف واکنشهای آلرژیک می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

آنافیلاکسی

هنگامی که یک آنتی ‌ژن اختصاصی مستقیما به‌داخل گردش خون تزریق می‌شود می‌تواند در مناطق گسترده‌ای از بدن با بازوفیلهای خون و ماستوسیتهایی که بلافاصله درخارج رگهای خونی قرار گرفته‌اند وارد واکنش شود. بنابر‌این یک واکنش گسترده آلرژیک در سراسر سیستم عروقی و در‌ بافتهایی که ارتباط نزدیکی با آنها دارند بوجود می‌آید این حالت ، آنافیلاکسی نامیده می‌شود. هیستامین آزاد شده به داخل گردش خون موجب گشادی رگها در تمام بدن و همچنین افزایش نفوذ‌پذیری مویرگها و لذا دفع قابل ملاحظه پلاسما از گردش خون می‌شود. بسیاری از افرادی که دچار این واکنش می‌شوند، در ظرف چند دقیقه بر اثر شوک گردش خونی می‌میرند.

کهیر (urticaria)

کهیر ناشی از آنتی ژنی است که وارد مناطق خاصی از پوست شده و موجب واکنشهای شبه ‌آنا فیلاکتیک موضعی می‌گردد. هیستامینی که آزاد می‌شود گشادی رگها را که یک قرمزی فوری در پوست تولید می‌کند و افزایش نفوذ‌پذیری مویرگها را که منجر به تورم نواحی کوچکی در پوست می‌گردد، را باعث می‌شود. تجویز داروهای ضد‌هیستامینی به شخص قبل از قرار ‌گرفتن در معرض آنتی ژن از ایجاد کهیر جلوگیری خواهد کرد.

تب یونجه (Hay fever)

در تب یونجه واکنشهای آلرژیک در بینی حادث می‌شود. هیستامین آزاد شده در جواب به آنتی ژنهای محیطی مانند دانه گرده گلها موجب اتساع عروق موضعی و در نتیجه افزایش فشار مویرگی می‌گردد. این دو اثر موجب نشت سریع مایع به داخل بافتهای بینی می‌شود و مخاط بینی متورم و مترشح می‌شود. در اینجا نیز استعمال داروهای ضد ‌هیستامینی می‌تواند از این واکنش تورمی جلوگیری کند.

برگرفته از : دانشنامه رشد

+ نوشته شده در  شنبه سوم آذر 1386ساعت 0:15  توسط دانشجویان علوم آزمایشگاهی دانشگاه تهران  | 

آبله مرغان یک عفونت شدیدا مسری است که علامت و مشخصه آن ضایعات پوستی (بثورات وزیکولی varicella zouster) می‌باشد.

 

شرح بیماری

آبله‌مرغان توسط ویروس واریسلا زوستر که از خانواده هرپس ویروس است، ایجاد می‌شود. این ویروس بعد از ایجاد آبله‌مرغان ، در همه افراد به صورت نهفته ، در مسیر رشته‌های عصبی که از نخاع خارج می‌شوند، جایگزین می‌شود و فعالیت مجدد آن منجر به بیماری زونا یا هرپس زوستر Herpes zoster می‌گردد. این‌ ویروس‌ از راه‌ قطره‌های‌ ریز در هوا یا تماس‌ با ضایعات‌ پوستی ‌، از فرد بیمار انتقال‌ می‌یابد.

انسان تنها مخزن ویروس آبله‌مرغان است. یک بیماری شدیدا مسری است بطوری که میزان ابتلای آن در افراد حساس حداقل 90 درصد می‌باشد. عمدتا در اواخر زمستان و اوایل بهار در نواحی معتدل بروز می‌کند. بیشترین گروه سنی مستعد ابتلا 9-5 ساله هستند بقیه موارد اغلب بچه های زیر 15 سال است. در حدود 10% بالای 15 سال را درگیر می‌کند. در نواحی معتدل معمولا 95-90% افراد ویروس واریسلا زوستر را در دوران کودکی کسب می‌کنند. استفاده‌ از داروهای‌ سرکوب کننده‌ دستگاه‌ ایمنی‌ بدن‌ خطر بروز این بیماری را افزایش می‌دهد.

علایم آبله‌مرغان

بیماری معمولا 17-14 روز بعد از تماس (دوره کمون یا نهفته) با فرد مبتلا به آبله‌مرغان یا زونا شروع می‌شود.

علایم عمومی

این علایم که شبیه علائم آنفلوانزا هست، عبارتند از تب ، بیحالی ، بی‌اشتهایی ، سردرد و گاهی اوقات درد خفیف شکم که 2-1 روز قبل از بروز ضایعات پوستی رخ می‌دهد. این علایم بیشتر در بچه‌های بزرگتر دیده می‌شوند و تا 5-4 روز باقی می‌مانند.

ضایعات پوستی

img/daneshnameh_up/6/69/3110090570.jpg


ضایعات پوستی که علامت اصلی بیماری هستند، ابتدا روی پوست صورت و سینه ظاهر می‌شوند و بعد سایر قسمتهای بدن نیز مبتلا می‌شوند. ضایعات اولیه شامل ماکولوپاپولهای قرمز (شبیه جوش) شدیدا خارش‌دار است که در نهایت به وزیکولهای حاوی مایع روشن تبدیل می‌شوند سپس این ضایعات دلمه بسته و بهبود می‌یابند. و در یک زمان انواع مختلف این ضایعات روی پوست دیده می‌شوند. ضایعات را می‌توان روی مخاط حلق یا دستگاه تناسلی نیز پیدا کرد.

انتقال یا سرایت بیماری

 • محتمل‌ترین راه سرایت بیماری از طریق سیستم تنفسی و ترشحات تنفسی است. راه دیگر انتقال تماس مستقیم با ضایعات پوستی بیمار مبتلا به آبله‌مرغان یا زونا است. میزان انتقال در تماس‌های خانوادگی 90-80% است.
 • دوره سرایت آبله‌مرغان از 48-24 ساعت قبل از ظهور ضایعات پوستی شروع می‌شود و تا وقتی است که تمام وزیکولها ضایعات پوستی دلمه بسته و خشک شوند و ضایعات آبدار وجود نداشته باشد.
 • دوره نهفته (کمون) بیماری بین 21-10 روز است اما معمولا 17-14 روز طول می‌کشد.

عوارض آبله‌مرغان

 • عفونت پوست: شایعترین عارضه عفونی آبله‌مرغان ، اضافه شدن عفونت ثانویه باکتریال بر روی ضایعات پوستی است. علت این عفونت خراشیدگی آنها بدنبال خاراندن می‌باشد. همچنین برخی اوقات جای‌ تاول‌ در صورتی‌ که‌ تاول‌ عفونی‌ شود، باقی می‌ماند.

 • عفونت ریه: وخیم‌ترین عارضه آبله‌مرغان است و اغلب بالغین را گرفتار می‌کند. معمولا 5-2 روز بعد از شروع بیماری با علایم تنگی نفس ، سرفه و تند شدن تنفس و تب ظاهر می‌شود و ممکن است باعث نارسایی تنفسی شود.

 • بیماری زونا: گاهی‌ پس‌ از طی‌ شدن‌ سیر بیماری‌ آبله‌ مرغان ‌، ویروس‌ در بدن‌ به‌ حالت‌ خفته‌ باقی‌ می‌ماند (احتمالاً در ریشه‌ اعصاب‌ نزدیک‌ نخاع ‌). این‌ ویروس‌ خفته‌ ممکن‌ است‌ سال‌ها بعد دوباره‌ بیدار شود و بیماری‌ زونا را ایجاد کند.این بیماری ناشی از فعال شدن دوباره ویروس واریسلا زوستر در رشته عصبی نخاعی است که با درد شدید و ضایعات پوستی مشخص می‌شود.

 • سایر عوارض: عبارتند از عفونت مغز یا یرده‌های مغزی بوسیله ویروس واریسلا زوستر ، التهاب قلب ، قرنیه ، مفاصل و کبد و پانکراس.

سیر بیماری

بهبود خود به‌ خودی کودکان‌ معمولاً در عرض‌ 10-7 روز بهبود می‌یابند، در بزرگسالان‌ این‌ مدت‌ بیشتر است‌ و احتمال‌ بروز عوارض‌ در آنها بیشتر است‌. پس‌ از بهبود ، فرد برای‌ تمام‌ عمر در مقابل‌ آبله‌ مرغان‌ ایمنی‌ دارد.

آبله‌مرغان در حاملگی

در موارد نادر ، آبله‌مرغان مادر منجر به سندرم مادرزادی آبله‌مرغان می‌گردد که با علایم ، کوچکی سر (میکروسفالی) ، ناهنجاری در یک اندام ، نقایص چشمی و ضایعات پوستی موقع تولد مشخص می‌شود. زمانی که مادر در فاصله زمانی 5 روز قبل از زایمان تا 2روز بعد از زایمان مبتلا به آبله‌مرغان شود، نوزاد مبتلا به آبله‌مرغان پیشرونده می‌‌شود و میزان مرگ و میر بالاست.

درمان

هدف درمان آبله‌مرغان جلوگیری از بروز عوارض آن است. برای این منظور گرفتن ناخنها ، حمام روزانه با آب ولرم و داروهای ضد خارش توصیه می‌شود. درمان با آسیکلوویر نیز در بیمارانی که کمتر از 24 ساعت از بیماری آنها گذشته، توصیه می‌شود، بخصوص در بیماران بالای 15 سال. اگر تب‌ وجود دارد، از استامینوفن‌ استفاه‌ کنید. به‌ هیچ‌ عنوان‌ از آسپیرین‌ استفاده‌ نکنید، زیرا این‌ دارو ممکن‌ است‌ در بروز سندرم‌ رای‌ (یک‌ نوع‌ آنسفالیت‌) در کودکانی‌ که‌ دچار عفونت‌ ویروسی‌ هستند، نقش‌ داشته‌ باشد.

پیشگیری

 • واکسن: اخیرا نوعی واکسن زنده ضعیف شده واریسلا مورد تایید قرار گرفته است. این واکسن در کودکانی که از نظر ایمنی سالم هستند، استفاده می‌شود.
 • ایمنوگلوبولین واریسلا زوستر (VZIG): VZIG حاوی آنتی‌بادی ضد ویروس واریسلا است که در موارد زیر استفاده می‌شود (در صورتی که این افراد تماس با بیمار داشته باشند.):
  • بچه‌های با ضعف سیستم ایمنی
  • افراد طبیعی در سن بلوغ که حساس هستند (از نظر ایمنی)
  • خانمهای حامله
  • نوزادانی که در معرض آبله‌مرغان مادر قرار گرفتند.
  • نوزادان با سن کمتر از 28 هفتگی که در بیمارستان بستری شده‌اند.

در موارد بالا VZIG باید در عرض 96 ساعت بعد از تماس تزریق شود. در صورت ابتلا به آبله‌مرغان معمولا ایمنی برای تمام عمر باقی می‌ماند و دو بار ابتلا به آبله‌مرغان نادر است، ولی احتمال ابتلا به زونا در این فرد وجود دارد.

برگرفته از دانشنامه رشد

+ نوشته شده در  شنبه سوم آذر 1386ساعت 0:6  توسط دانشجویان علوم آزمایشگاهی دانشگاه تهران  | 

آنتی بیوتیکها (Antibiotic) فرآورده‌های حاصل از فعالیت میکروارگانیسمها هستند که بطور اختصاصی رشد دسته‌ای دیگر از میکروارگانیسمها را متوقف ساخته یا آنها را از بین می‌برند. آنتی بیوتیکها برای میزبان نسبتا بی‌زیان می‌باشند و می‌توانند برای درمان بیماریها بکار روند.اطلاعات اولیه

آنتی بیوتیکها مواد شیمیایی هستند که از میکروارگانیسمهایی مانند قارچهای میکروسکوپی و باکتریها گرفته می‌شوند و از ادامه زندگی سلولهای یوکاریوتها یا پروکاریوتها جلوگیری نموده و یا مانع تکثیر آنها می‌شوند. اجزای سازنده آنتی بیوتیکها بسته به کاری که انجام می‌دهند متفاوت است. بیشتر آنتی بیوتیکها بر روی هر دو نوع سلول پروکاریوتها و یوکاریوتها اثر می‌کنند و به همین دلیل نمی‌توان همه آنها را از نظر درمانی برای انسان مورد استفاده قرار داد.

آنتی بیوتیکها روی واکنشهای بنیادی یک سلول اثر می‌کنند. بعضی از آنها خاصیت ضد سرطانی دارند زیرا اثر آنها بیشتر روی سلولهایی است که در حال تقسیم سریع هستند و به همین دلیل باکتریها و سلولهای مغز استخوان که سازنده گویچه‌های سفید خون و گویچه‌های قرمز خون می‌باشند و همچنین سلولهای سرطانی در مقابل آنتی بیوتیکها حساسیت بیشتری دارند.

تاریخچه

مدتها قبل از کشف پنی‌سیلین بشر آموخته بود بطور تجربی بعضی مواد خام را به عنوان عامل ضد میکروب مورد استفاده قرار دهد. 600 - 500 سال قبل از میلاد ، چینیها شیره کپک زده لوبیای شور را برای درمان عفونتها بکار می‌بردند. اصطلاح آنتی بیوز (Antibiosis) اولین بار در سال 1889 بوسیله ویلمین برای توجیه ماهیت رقابتی جوامع بیولوژیک که در آن فقط قویترین و اصلح‌ترین زنده می‌ماند بکار برده شد و چند سال بعد این اصطلاح برای آنتاگونیسم میکروارگانیسمها نیز مورد استفاده قرار گرفت. به دنبال کشف پنی‌سیلین بوسیله فلیمینگ در سال 1929 دوبوس در سال 1939 آنتی بیوتیک تیرو تریسین را از باکتری باسیلوس برویس بدست آورد.

img/daneshnameh_up/9/9e/b.Mic.15.gif

آنتی بیوتیکهای مهار کننده همانند سازی DNA

آنتی بیوتیکهایی که از همانند سازی DNA جلوگیری می‌کنند عبارتند از:میتومیسین (Mytomycin) که به دو رشته DNA مکمل متصل شده و از جدا شدن آنها از یکدیگر جلوگیری می‌کند. آنتی بیوتیک دیگری به نام اکتینومایسین D درغلظتهای زیاد همانندسازی DNA را مهار می‌کند. این آنتی بیوتیک دارای دو حلقه مسطح با پیوندهای مضاعف است و می‌تواند خود را بین نوکلئوتیدها جای داده و بدین ترتیب همانند سازی را مختل کند.

آنتی بیوتیکهای مهار کننده سنتز RNA

اکتینومایسین آنتی بیوتیکی است که به DNA (به باز گوانین) متصل شده و از سنتز RNA پیک جلوگیری می‌کند. از این آنتی بیوتیک در پژوهشهای بیوشیمی برای مطالعه اثر برخی از مواد شیمیایی بر روی سنتز RNA پیک استفاده می‌شود مثلا برای تعیین طول عمر RNA پیک. اکتینومایسین یکی از داروهای ضد سرطانی خوب محسوب می‌شود. آنتی بیوتیک ریفامپسین با آنزیم RNA پلیمراز ترکیب شده و سنتز RNAها را متوقف می‌کند.

آنتی بیوتیکهای مهارکننده پروتئین سازی

موثر در پروکاریوتها

تعداد زیادی از این آنتی بیوتیکها وجود دارد که به بعضی از آنها اشاره می‌شود. یورین تری کربوکسیلیک اسید در مرحله آغازی سنتز پروتئین ، آنیزومایسین و کلرامفنیکل و تتراسایکلین در مرحله طویل شدن و تتراسایکلین و استرپتومایسین در مرحله آخر از پروتئین سازی ممانعت به عمل می‌آورند.

موثر در یوکاریوتها

پورومایسین و اسپارسومایسین و استرپتومایسین از پروتئین سازی در یوکاریوتها جلوگیری می‌کنند.

منابع و اختصاصات برخی از آنتی بیوتیکهای متداول

آنتی بیوتیک تاریخ کشف منبع ماهیت شیمیایی موارد مصرف اختصاصی
پنی‌سیلین 1929 پنی‌سیلیوم نوتاتوم دی‌پپتید علیه باکتریهای گرم منفی ، گونوککها ، مننگوکوکها)) و اسپیروکت
استرپتومایسین 1944 استرپتومیسس تری رئوس گلوکوزید بازی علیه سالمونلا و در درمان بیماری سل
نئومایسین 1949 استرپتومیسس فرادی آمینو گلوکوزید علیه باکتریهای گرم مثبت و منفی و بکار رفتن آن به عنوان ضدعفونی کننده موضعی و عمومی
نیستاتین 1951 استرپتومیسس نورسئی نامشخص موثر علیه قارچ کاندیدا آلبیکنس و سایر قارچها
کانامایسین 1957 استرپتومیسس نیوئوس آمینو گلیکوزید موثر بر علیه استافیلوکوکوس طلایی و اغلب باکتریهای گرم منفی بجز سودوموناس و درمان عفونت مجاری ادراری

خصوصیات آنتی‌بیوتیک موفق برای درمان بیماریها

یک آنتی بیوتیک وقتی می‌تواند برای درمان بیماریها با موفقیت بکار رود که دارای خصوصیات زیر باشد.
 • روی عامل بیماری اثر داشته باشد بدون اینکه آثار جانبی سمی قابل توجهی ایجاد نماید.
 • باید به حد کافی پایدار باشد بطوریکه بتوان آنرا از محیط کشت جدا نمود و برای مدت معقولی ذخیره کرد بدون اینکه اثرش کاهش یابد.
 • سرعت دتوکسیفیکاسیون (سم زدایی) و دفع دارو از بدن به گونه‌ای باشد که غلظت کافی را برای مدت معینی در خون نگاه داشته و احتیاجی به دوزهای مکرر نباشد.
 • دفع دارو به حد کافی سریع و کامل باشد و پس از قطع مصرف دارو بطور کامل دفع گردد.

مقاومت بر علیه آنتی بیوتیکها

در هر یک میلیون تقسیم سلولی یک جهش یافته را می‌توان یافت که به یک آنتی بیوتیک مقاوم باشد. هر گاه این جهش در بیمار تحت درمان با آنتی بیوتیک رخ دهد، جهش یافته قدرت زنده ماندن بیشتر از سایر میکروارگانیسمهای میزبان را دارا بوده و در مدت کوتاهی تعداد آنها افزایش می‌یابد و از اینرو درمان با همان آنتی بیوتیک نتیجه مطلوبی بدست نمی‌دهد. و باید آنتی بیوتیک دیگری جایگزین آن شود.

چشم انداز

با تکیه بر آنتی بیوتیکها جهت کنترل عفونتهای میکروبی بدون شک پزشکان به تکنیک سترونی توجه زیادی معطوف نداشته و بدون تشخیص دقیق مکان به درمان عفونتهای میکروبی پرداختند. این روش غالبا قبل از پیدایش میکروارگانیسمهای مقاوم به آنتی بیوتیکهای بدون نسخه در دسترس عموم قرار گرفت و مصرف بیش از حد آنها در درمان بیماریها موجب پیدایش حساسیت و آلرژی در بسیاری از افراد گردید.

برگرفته از : دانشنامه رشد

+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم آذر 1386ساعت 0:43  توسط دانشجویان علوم آزمایشگاهی دانشگاه تهران  |